Protocol Cwynion

Caiff y gofynion statudol a'r rolau sy'n ymwneud ag ymdrin â chwynion eu nodi yn Neddf Diwygio'r Heddlu 2002 a Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.

Mae'r Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol wedi cyflwyno newidiadau pwysig i system gwynion yr heddlu ac wedi'i chynllunio i symleiddio a dileu biwrocratiaeth ddiangen o'r system, sicrhau yr ymdrinnir â chwynion ar y lefel briodol isaf, a chanolbwyntio fwy ar ddatrys y gŵyn a wnaed gan aelod o'r cyhoedd.

Mae'r Protocol Cwynion yn sicrhau yr ymdrinnir â chwynion yn erbyn yr Heddlu, neu unigolion o fewn yr Heddlu, mewn ffordd effeithlon ac effeithiol, a thrwy hynny, wella ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd mewn plismona a diogelwch eu cymunedau.

Cymraeg

Rhannu hyn: