Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn galw am weithredu i fynd i’r afael â’r arfer o dynnu disgyblion oddi ar y gofrestr

31st October 2019

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi lleisio ei bryder ynghylch yr arfer o dynnu disgyblion oddi ar y gofrestr mewn ysgolion.

Mae hyn yn golygu tynnu disgybl oddi ar y gofrestr, neu annog rhiant neu warcheidwad i dynnu eu plentyn oddi ar y gofrestr, heb iddyn nhw gael eu gwahardd yn ffurfiol. Mae Llywodraeth Cymru'n disgrifio'r arfer fel rhywbeth sydd er budd yr ysgol yn hytrach nac er budd pennaf y disgybl.

Mae adroddiad diweddar gan Estyn wedi dangos bod yr arfer wedi dyblu bron yn ystod y chwe blynedd diwethaf -  www.estyn.gov.wales/sites/www.estyn.gov.wales/files/documents/Pupil%20registration%20practices.pdf

Dywedodd Mr Cuthbert: “Mae nifer y disgyblion sy'n cael eu tynnu oddi ar y gofrestr yng Nghymru yn achos pryder i mi.

"Mae tystiolaeth amlwg i awgrymu bod plant sy'n cael eu tynnu o amgylchedd gwarchodol yr ysgol, naill ai trwy waharddiad ffurfiol neu drwy gael eu tynnu oddi ar y gofrestr, mewn mwy o berygl o ddechrau ymwneud â throsedd. Yn aml iawn y plant hyn yw'r rhai mwyaf agored i niwed.

“Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn bwysig ac yn gofyn am gamau gweithredu. Rwy'n galw ar fy nghydweithwyr a phartneriaid yn y byd addysg i gydweithio i roi'r cymorth sydd ei angen i'r plant hyn er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial, ac i leihau'r perygl eu bod yn mynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol."

Rhannu hyn: