Monitro Perfformiad yr Heddlu

Mae rheoli perfformiad yng Ngwent wedi'i gydnabod erioed fel mwy na chadw 'arbenigwyr' fel dadansoddwyr perfformiad ac mae'n gyfrifoldeb ar fwy na swyddogion gweithredol ac uwch reolwyr yr heddlu yn unig. Mae'n ffurfio llinyn aur sy'n cysylltu'r amcanion strategol a bennir gan y Comisiynydd a'r prif swyddogion ar ran y cyhoedd, gyda gwaith adrannau cefnogol ac Unedau Plismona Lleol a chamau gweithredu timau ac unigolion. Mae'n ymwneud yn uniongyrchol â'r hyn sy'n ofynnol i unrhyw aelod o staff ei wneud yn ei rôl arferol.

Nid yr heddlu yn unig sy'n gyfrifol am reoli perfformiad effeithiol ym maes plismona. Mae'n gyfrifoldeb ar bawb sy'n cyfrannu at blismona - gan gynnwys cyrff cenedlaethol fel y Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi ac eraill yn lleol sydd â diddordeb ehangach mewn plismona a diogelwch cymunedol cysylltiedig.

Gan ddefnyddio nifer o ffynonellau data perfformiad mewnol ac allanol (i'r heddlu), caiff perfformiad yr heddlu ei fonitro gan y Comisiynydd tra bod rheoli perfformiad yn gyfrifoldeb ar y Prif Gwnstabl o hyd.

Er mwyn sicrhau y caiff perfformiad ei fonitro'n effeithlon ac yn effeithiol, mae fframwaith monitro perfformiad wedi'i lunio i fodloni gofynion y Comisiynydd a staff swyddfa'r Comisiynydd sy'n gweithredu ar ei ran.

Blaenoriaethau plismona yn eich ardal

Nod Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw hyrwyddo ac annog cyfranogiad pobl leol wrth nodi blaenoriaethau plismona a hoffem glywed gennych am faterion sy'n effeithio ar eich cymuned yr ydych o'r farn y dylai Heddlu Gwent ganolbwyntio arnynt.

Caiff y wybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn cysylltu â ni ei hystyried a'i defnyddio wrth nodi blaenoriaethau plismona Gwent.

Ceir rhagor o wybodaeth am droseddau a phlismona lleol yn y Cynllun Plismona Lleol. Maes o law, bydd y Comisiynydd yn datblygu Cynllun yr Heddlu a Throseddu newydd ar gyfer Gwent.

I gael gwybod sut mae Heddlu Gwent yn perfformio yn eich ardal, ewch i wefan y Swyddfa Gartref, police.uk.

Rhannu hyn: