Dweud eich Dweud

Mae eich barn yn bwysig i mi.

Eich adborth chi ar faterion megis trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, a'ch profiadau chi yn ymdrin â'r heddlu sy'n helpu i lunio'r Cynllun Heddlu a Throseddu 2017-2021 sy'n llywio gwaith Heddlu Gwent.


Ymgynghori ac Ymgysylltu

Lleisiwch eich barn am gyllid ar gyfer yr heddlu yng Ngwent

Rwy'n gofyn i drigolion a fydden nhw'n cefnogi cynnydd posibl yn nhreth y cyngor er mwyn cefnogi plismona.

Byddai cynnydd o tua £2 y mis (yn seiliedig ar eiddo band D) yn galluogi Heddlu Gwent i gadw'r nifer presennol o 1,325 o swyddogion heddlu, a chynnal yr arian a fuddsoddir i fynd i'r afael â meysydd sy'n cael blaenoriaeth gan gynnwys plismona cymdogaeth, amddiffyn plant, cam-drin domestig, treisio, ymosodiadau rhywiol, troseddau casineb a throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Byddai hefyd yn gymorth i Ymgyrch Uplift, y buddsoddiad diweddaraf mewn plismona gan Lywodraeth y DU, sy'n golygu y bydd rhyw 160 o swyddogion newydd yn ymuno â Heddlu Gwent dros y tair blynedd nesaf. Mae'r swyddogion hyn yn ychwanegol at y recriwtio mae Heddlu Gwent eisoes wedi ei gynllunio ar gyfer y flwyddyn.

Fy nghyfrifoldeb i yw pennu'r praesept treth y cyngor bob blwyddyn a, heb y cynnydd arfaethedig, bydd rhaid i Heddlu Gwent wneud arbedion arian parod o bron i £5m erbyn 2023/24, er mwyn mantoli'r gyllideb.

Lleisiwch eich barn yma


I sicrhau fy mod yn gallu clywed am y materion sydd o bwys i chi am blismona, mae fy swyddfa'n cynnal ac yn bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau i ymgysylltu â'r cyhoedd trwy gydol y flwyddyn. Rwyf hefyd yn cynnal cymorthfeydd ac yn mynd allan i gwrdd â phobl ledled Gwent er mwyn trafod unrhyw faterion wyneb yn wyneb. Bydd yr holl ddigwyddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon ac ar draws ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Trwy ymgysylltu yn effeithiol â'r cyhoedd fy mwriad yw:

  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o swydd a dyletswyddau'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu;
  • Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o’r amcanion heddlu a throseddu;
  • Annog pobl i leisio barn am blismona yng Ngwent;
  • Sefydlu a datblygu cydberthnasau gweithio effeithiol gyda'r cyhoedd, ein partneriaid a rhanddeiliaid; a
  • Rhoi adborth ar y materion rydych wedi eu lleisio.

Mae'r holl weithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori yn cael eu monitro gan swyddfa'r Comisiynydd bob blwyddyn i weld pa mor effeithiol ydynt. Mae'r ddogfen hon yn nodi sut mae cynllun gweithredu sydd wedi cael ei lunio i gefnogi gofynion y Strategaeth Ymgysylltu a Chyfathrebu ar y Cyd 2018-2022 yn mynd rhagddo. Gallwch weld adroddiadau'r blynyddoedd blaenorol trwy chwilio cofrestrau penderfyniad y Comisiynydd.

Rhannu hyn: