Cymorthfeydd Cyhoeddus

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn cynnal cymorthfeydd cyfrinachol yn rheolaidd, lle gallwch siarad ag ef am ei rôl a’i gyfrifoldebau a/neu am unrhyw faterion plismona neu faterion ehangach yn ymwneud â diogelwch yn y gymuned.  

Mae’r cymorthfeydd yn cael eu rhannu’n apwyntiadau 10 munud, a bydd aelod o’i swyddfa ac un o Swyddogion Heddlu Gwent hefyd yn bresennol gydag ef. Fodd bynnag, os dymunwch hynny, gallwch ofyn am gael cyfarfod â’r Comisiynydd ar ei ben ei hun. Gallwch hefyd ddod â ffrind neu aelod o’r teulu gyda chi, i’ch cefnogi.

Cyn eich cyfarfod, gofynnir i chi am fanylion y pwnc y byddwch yn dymuno ei drafod â’r Comisiynydd, fel y byddwn yn gallu darparu gwybodaeth ymlaen llaw (os bydd angen). Mae’n bwysig nodi na all y Comisiynydd ei hun ymyrryd mewn unrhyw faterion gweithredol gan fod y rhain yn rhan o gylch gwaith y Prif Gwnstabl.

Mae dyddiadau’r cymorthfeydd yn cael eu trefnu unwaith y mis o amgylch Gwent. Mae manylion cymorthfeydd y dyfodol i’w gweld isod:

www.gwent.pcc.police.uk/cy/digwyddiadau/

Os byddwch yn dymuno trefnu apwyntiad ymlaen llaw, cysylltwch â ni.