Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd mae dyletswydd arnaf i bennu praesept treth y cyngor bob blwyddyn, sef yr arian mae trigolion yn ei dalu bob mis tuag at blismona. Mae bron i 50 y cant o gyllideb gyffredinol Heddlu Gwent yn dod o daliadau treth y cyngor lleol yn awr.

I wneud y penderfyniad hwn, mae'n rhaid i mi ystyried:

• Y swm o arian mae'r Prif Gwnstabl yn dweud sydd ei angen ar Heddlu Gwent i weithredu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol;
• Y setliad ariannol terfynol gan Lywodraeth y DU ar gyfer y flwyddyn; a
• Fforddiadwyedd i drigolion lleol.

Mae hwn bob amser yn benderfyniad anodd ac ni fyddaf yn ei wneud ar chwarae bach. Mae gwrando ar bobl Gwent yn hynod o bwysig i mi a, chyn i mi wneud unrhyw benderfyniad ar gyllideb Heddlu Gwent ar gyfer 2022/23, rwyf eisiau clywed eich barn chi.

Darllenwch y wybodaeth isod, cwblhewch yr arolwg a lleisiwch eich barn.
Cefndir

Mae sefyllfa ariannol plismona yn y dyfodol yn parhau i fod yn heriol.

Er gwaethaf buddsoddiad diweddar gan Lywodraeth y DU o ran swyddogion ac offer ychwanegol, mae cyllid Heddlu Gwent gan y llywodraeth wedi gostwng yn sylweddol ers 2010. Mae wedi gorfod gwneud bron i £50 miliwn o arbedion a rhaid iddo arbed £5 miliwn arall erbyn 2024.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r galw ar blismona wedi cynyddu a bydd yn parhau i gynyddu.

Cyfanswm cyllideb Heddlu Gwent ar gyfer 2021 - 2022 yw £163.63 miliwn. Mae bron i dri chwarter y gyllideb flynyddol yn talu am 1,424 swyddog heddlu, 142 swyddog cymorth cymunedol a 804 o staff heddlu. Mae'r graff hwn yn dangos sut bydd y gyllideb blismona'n cael ei gwario eleni.Mae ein gwaith cynllunio ariannol tymor canolig yn dweud wrthym bod angen cynnydd o £2 y mis ym mhraesept treth y cyngor ar gyfer eiddo band D arferol er mwyn galluogi Heddlu Gwent i gynnal gwasanaethau ar y lefelau presennol ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Byddai hyn yn galluogi Heddlu Gwent i gynnal y nifer presennol o swyddogion heddlu a staff heddlu, a chynnal buddsoddiad blaenorol mewn meysydd sy'n cael blaenoriaeth megis plismona cymdogaeth, amddiffyn plant, trosedd casineb, cam-drin domestig, treisio, ymosodiad rhywiol, trosedd difrifol a threfnedig a chymorth i ddioddefwyr.

Bydd hefyd yn caniatáu i Heddlu Gwent greu swyddi ar gyfer 10 swyddog cymorth cymunedol arall i weithio yn ein cymunedau. Mae hyn yn rhan o gynllun parhaus i fuddsoddi mewn swyddogion cymorth cymunedol, gan gynyddu'r nifer o 142 i 175 dros y tair blynedd nesaf.

Rwyf yn gwybod ei bod yn dal yn galed ar lawer o bobl ar hyn o bryd, yn arbennig pobl y mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar eu swyddi a'u bywoliaeth. Serch hynny, mae'r pandemig hwn wedi dangos pa mor eithriadol o bwysig yw plismona i amddiffyn ein cymunedau.

Cwblhewch yr arolwg byr hwn a lleisiwch eich barn cyn dydd Sul 9 Ionawr.Mae'r arolwg ar gael mewn fformatau eraill ar gais gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd trwy e-bostio commissioner@gwent.pnn.police.uk neu ffonio 01633 642200.