Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Cyflwyniad

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd mae dyletswydd arnaf i bennu praesept treth y cyngor bob blwyddyn, sef yr arian mae trigolion yn ei dalu bob mis tuag at blismona. Mae bron i 40 y cant o gyllideb gyffredinol Heddlu Gwent o £173 miliwn yn dod o daliadau treth y cyngor lleol yn awr.

I wneud y penderfyniad hwn, mae'n rhaid i mi ystyried:
• y swm o arian mae'r Prif Gwnstabl yn dweud sydd ei angen ar Heddlu Gwent i weithredu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol;
• y setliad ariannol terfynol gan Lywodraeth y DU ar gyfer y flwyddyn;
• lefelau cyllid penodol gan Lywodraeth Cymru a'r Weinyddiaeth Cyfiawnder, ynghyd ag incwm arall y gallaf ei godi'n lleol; a
• fforddiadwyedd i drigolion lleol.
Mae hwn yn benderfyniad anodd ei wneud bob blwyddyn ac eleni, yng nghanol argyfwng costau byw, mae'n fwy anodd nac erioed.

Ni fyddwn yn gwybod faint o arian bydd Llywodraeth y DU yn ei roi i blismona tan fis Rhagfyr a byddaf yn parhau i geisio dylanwadu ar y Swyddfa Gartref i ddarparu mwy o gyllid ar gyfer plismona er mwyn talu'r costau sylweddol rydym yn eu hwynebu yn awr i gynnal y ddarpariaeth bresennol. Ond rhaid gwneud penderfyniadau ynglŷn â dyfodol ariannol Heddlu Gwent yn awr a chyn i mi wneud unrhyw benderfyniad ar gyllideb Heddlu Gwent ar gyfer 2023/24, rwyf am glywed eich barn chi.

Darllenwch y wybodaeth isod, cwblhewch yr arolwg a lleisiwch eich barn.

Cefndir

Mae ansicrwydd economaidd parhaus, yn arbennig o ran cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus, yn golygu bod sefyllfa ariannol plismona yn y dyfodol yn dal yn ansicr ac yn hynod o heriol. Mae galw dyddiol yn cynyddu, costau yn codi, ac mae'r arian sydd ar gael i amddiffyn cymunedau'n mynd yn llai.

Mae cyllid Heddlu Gwent gan y llywodraeth wedi gostwng yn sylweddol ers 2010. Mae wedi gorfod gwneud bron i £52.8 miliwn o arbedion a rhaid iddo arbed rhwng £19.8 a £25.8 miliwn erbyn 2027, yn seiliedig ar wahanol senarios cyllido.

Mae ein cynllun ariannol tymor canolig [link], sy'n seiliedig ar gyllid disgwyliedig y Swyddfa Gartref a mwy o arbedion, yn dweud wrthym ni fod angen cynnydd ym mhraesept treth y cyngor o isafswm o £25 y flwyddyn ar gyfer eiddo band D arferol er mwyn i Heddlu Gwent gynnal y lefelau gwasanaeth presennol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 a thu hwnt.

Byddai'r buddsoddiad hwn yn helpu Heddlu Gwent i barhau gyda'i lefel bresennol o swyddogion a staff heddlu a chynnal buddsoddiad blaenorol mewn meysydd blaenoriaeth, gan gynnwys creu 10 swydd Swyddog Cymorth Cymunedol (SCC) ychwanegol i weithio yn ein cymunedau. Mae hyn yn rhan o gynllun parhaus i fuddsoddi mewn swyddogion cymorth cymunedol, gan gynyddu'r nifer o 172 i 222 yn ystod y pump i saith mlynedd nesaf, yn seiliedig ar adborth am y rôl hollbwysig mae swyddogion cymorth cymunedol yn ei chwarae.

Rhannwch eich barn

Cwblhewch yr arolwg byr hwn a lleisiwch eich barn cyn dydd Sul 9 Ionawr.

Cwblhewch yr arolwg


Mae'r arolwg ar gael mewn fformatau eraill ar gais gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd trwy e-bostio commissioner@gwent.police.uk neu ffonio 01633 642200.