Diogelwch Cymunedol

Yn ogystal â phennu cyfeiriad strategol plismona, bydd y Comisiynydd yn gweithio mewn partneriaeth ac yn gweithio gyda'r gymuned i leihau troseddu.

Gallai'r gwaith hwn gynnwys comisiynu gwasanaethau, gan gynnwys rhai ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestig, troseddwyr sy'n camddefnyddio cyffuriau neu drwy reoli troseddwyr mynych a throseddwyr eraill â blaenoriaeth i leihau cyfraddau aildroseddu.

Swyddogaeth y Comisiynydd Heddlu a Throseddu wrth leihau troseddau

Bydd y Comisiynydd:

  • yn sicrhau bod yr heddlu yn ymateb yn effeithiol i bryderon y cyhoedd a bygythiadau i ddiogelwch y cyhoedd
  • yn hyrwyddo a galluogi gwaith cydgysylltiedig ar faterion diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol
  • yn gwella hyder y cyhoedd yn sut y caiff nifer y troseddau ei leihau a sut y darperir y gwasanaeth plismona

Bydd y Comisiynydd yn rhoi arweinyddiaeth gadarn yn lleol wrth weithio i leihau troseddu a chadw cymunedau'n ddiogel ar draws amrywiaeth o asiantaethau a phartneriaethau. Bydd y Comisiynydd yn gweithio gydag arweinyddion lleol eraill i wella canlyniadau i gymunedau a sicrhau bod adnoddau lleol yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac effeithlon.

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yng Ngwent

 

Rhannu hyn: