Diogelu Plant

Cyfrifoldebau Diogelu Plant Adran 28 Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Mae gwella'r ffordd y mae pobl a chyrff allweddol yn diogelu a hyrwyddo lles plant yn hanfodol i ddatblygu canlyniadau cadarnhaol i blant. Mae Adran 28 (A28) o Ddeddf Plant 2004 yn rhoi dyletswydd statudol ar sefydliadau allweddol i wneud trefniadau i sicrhau eu bod, wrth gyflawni'u swyddogaethau, yn ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Mae cydymffurfio ag A28 yn ofynnol i:

 • Awdurdodau lleol

 • Ymddiriedolaethau'r GIG a Byrddau Iechyd 

 • Yr Heddlu (gan gynnwys yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig)

 • Gwasanaethau Prawf a Charchardai (o dan y Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr)

 • Timau Troseddau Ieuenctid

 • Canolfannau Hyfforddi Diogel

O dan y diwygiadau a wnaethpwyd i A28 trwy Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, mae'n rhaid i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu hefyd wneud trefniadau i sicrhau:

(a)  y cyflawnir (eu) swyddogaethau gan ystyried yr angen i ddiogelu a hyrwyddo lles plant; ac

(b)  y darperir unrhyw wasanaethau gan unigolyn arall yn unol â threfniadau a wnaethpwyd gan yr unigolyn neu'r corff wrth gyflawni ei ddyletswyddau, gan ystyried eu hangen.

Yn yr un modd, mae Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Comisiynydd ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am arfer y dyletswyddau uchod.

Sut y mae'r Comisiynydd yn cyflawni'r dyletswyddau hyn

Mae gan y Comisiynydd nifer o fecanweithiau ar waith i sicrhau y cyflawnir dyletswyddau S28 mewn perthynas â gweithgarwch Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

 • Mae Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2013-2017 yn canolbwyntio'n benodol ar amddiffyn pobl rhag niwed difrifol. Mae'r adolygiad diweddaraf o'r cynllun (i'w gyhoeddi erbyn diwedd mis Mawrth 2015) wedi cynnwys ffocws penodol ar bobl ifanc ac ymhlyg yn hyn y mae'r ddyletswydd i ddiogelu a hyrwyddo lles trwy gyflawni dyletswyddau statudol y Comisiynydd yn ogystal â monitro gweithgarwch yr Heddlu yn y maes hwn. 

 • Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol sy'n rhoi tystiolaeth o gynnydd y Swyddfa a'r Heddlu yn erbyn Blaenoriaethau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Rhoddir yr adroddiad hwn i Banel yr Heddlu a Throseddu trwy ei swyddogaeth i'w ddwyn i gyfrif am gyflawni'i ddyletswyddau'n effeithiol. Mae'r adroddiad hefyd ar gael i'r cyhoedd trwy wefan Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

 • Caiff perfformiad cyffredinol yr Heddlu yn erbyn y Blaenoriaethau, sy'n cynnwys Amddiffyn y Cyhoedd, ei fonitro bob chwarter ym Mwrdd Strategaeth a Pherfformiad Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, sef y fforwm lle mae'r Comisiynydd yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif.

 • Cynrychiolir y Comisiynydd ar nifer o gyrff mewnol ac allanol sy'n ystyried diogelu yn rhan o'u busnes. Er enghraifft, presenoldeb ym mhedwar o'r pum Bwrdd Gwasanaethau Lleol; cynrychiolaeth ar y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol; trwy Fwrdd Comisiynu Strategol Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Mae'r Comisiynydd hefyd yn llofnodwr i Fwrdd Diogelu Plant De-ddwyrain Cymru ac mae'n cefnogi gwaith y Bwrdd trwy gynrychiolydd y Prif Gwnstabl.

 • Mae holl bolisïau Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn destun proses Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb sy'n ymdrin â materion plant trwy'r nodwedd warchodedig 'Oedran'.

 • Pan fydd y Comisiynydd yn cefnogi gwasanaethau trwy arian grant neu gomisiynu, mae cyfarwyddiadau clir i'r sefydliadau sy'n cael y cymorth o ran y dyletswyddau, y polisïau a'r gweithdrefnau gofynnol i ddiogelu a hyrwyddo lles plant. Mae'r cyfarwyddiadau, a ystyrir yn rhan o broses werthuso Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yn ei gwneud yn ofynnol i'r sefydliadau hyn ddangos sut y mae eu gwasanaethau neu'u prosiectau'n diogelu plant, boed yn ddioddefwyr neu'n gyflawnwyr.

 • Rhan annatod o waith y canolbwynt gofalu am ddioddefwyr a thystion yng Ngwent, Cysylltu Gwent (Connect Gwent) – sy'n cael ei lansio ym mis Ebrill 2015 – fydd amddiffyn a hyrwyddo lles pobl ifanc a bydd yn cynnwys cysylltiadau i fecanweithiau sefydledig i ddelio â phlant sydd wedi dioddef troseddau difrifol.  Datblygwyd y canolbwynt ar y cyd rhwng Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, yr Heddlu a phartneriaid (gan gynnwys awdurdodau lleol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, y sector gwirfoddol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig)