Connect Gwent

Connect Gwent

Ym mis Ebrill 2015, lansiodd y Comisiynydd wasanaeth amlasiantaeth newydd sbon i ddioddefwyr troseddau yng Ngwent.

Nod Connect Gwent, a sefydlwyd drwy gyfrwng gweithgarwch comisiynu strategol, yw dwyn ynghyd llu o bartneriaid er mwyn cefnogi pawb sydd wedi dioddef troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Darparwyd y cymorth ariannol ar gyfer sefydlu'r ganolfan gan y Swyddfa Gartref o dan y trefniadau comisiynu cenedlaethol ar gyfer dioddefwyr a gyflwynwyd ym mis Hydref 2014. 

Mae Connect Gwent yn darparu cymorth cychwynnol ac atgyfeiriadau at wasanaethau arbenigol, hyd yn oed os nad ydych wedi rhoi gwybod i'r heddlu am eich profiad – ewch i wefan Connect Gwent i gael rhagor o wybodaeth neu ffoniwch 0300 123 21 33 i siarad â rhywun yn uniongyrchol.