Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant – Adnabod yr arwyddion

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant – Adnabod yr Arwyddion

Bydd llawer ohonoch wedi gweld storïau yn y wasg dros y blynyddoedd diwethaf am unigolion a chriwiau'n paratoi plant at bwrpas rhyw a chamfanteisio'n rhywiol arnynt, a hynny weithiau dros gyfnodau hir o amser. Mae'r troseddau hyn yn digwydd ar draws y DU yn cynnwys ardal Gwent ac mae'n bwysig bod y cyhoedd yn gweithio gyda'r heddlu er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel a dwyn troseddwyr o flaen eu gwell.

Beth yw camfanteisio'n rhywiol ar blant?

Yn syml, mae'n golygu plentyn yn cael ei dargedu a'i baratoi at bwrpas rhyw gan oedolion, gyda'r bwriad o ymosod yn rhywiol arno a/neu'i dreisio. Yn aml mae'r plentyn neu'r plant yn cael eu targedu oherwydd eu bod yn agored i niwed; o ganlyniad i'w hoedran. 

Gall paratoi plant at bwrpas rhyw ddigwydd mewn sawl ffordd - 'ar-lein' mewn ystafelloedd sgwrsio ar gyfryngau cymdeithasol, trwy gyfrwng ffonau symudol neu wyneb yn wyneb. Ni fydd y plentyn bob amser yn sylweddoli ei fod yn cael ei baratoi at bwrpas rhyw. 

Yn aml mae'r paratoi'n dechrau trwy gyfeillgarwch neu berthynas, lle gallai'r troseddwr roi anrhegion i'r plentyn megis dillad, arian, ffonau symudol, a gallai hyn symud ymlaen at roi alcohol a chyffuriau. 

Weithiau mae plant yn cael lifft mewn car ac yn cael eu cludo o gwmpas. Fel arfer bydd y troseddwr yn annog y plentyn i ymbellhau ei hun oddi wrth ei deulu a'i ffrindiau arferol. Yn fuan wrth i'r cyfeillgarwch/perthynas ddatblygu, gallai'r plentyn ddioddef ymosodiadau neu gael ei dreisio. 

Mae'r troseddwyr yn drefnus iawn ac yn mynd ati i weithredu'n fwriadol, ac mewn rhai achosion yn gweithio gyda'i gilydd mewn gr?p. Maent yn droseddwyr rhyw rheibus, yn targedu plant sy'n agored iawn i niwed. 

Sut y gallwn ni addysgu pobl ifanc am y peryglon? 

Mae cryn dipyn o waith wedi bod yn digwydd i sicrhau bod pobl ifanc yn ymwybodol o beryglon Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant. Mae hyn yn cynnwys gwaith rheolaidd gan sefydliadau partner megis schoolbeat o fewn ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn ymwybodol o'r drosedd hon a sut i'w hadnabod. Mae'r gwaith ataliol hwn yn cyd-fynd â gweithrediadau rhagweithiol gan ein swyddogion a gwaith arall yr ymgymerir ag ef gan asiantaethau partner megis awdurdodau lleol.

Sut y gall pobl adnabod bod camfanteisio ar blant yn rhywiol yn digwydd?

Gall rhywbeth sy'n ymddangos fel ymddygiad arferol pobl ifanc fod yn arwydd bod plentyn yn dioddef camfanteisio rhywiol. Mae rhai o'r arwyddion gweledol yn cynnwys:

  • Ar goll o'r cartref neu'r ysgol yn rheolaidd ac yn aros allan drwy'r nos
  • Newid mewn ymddygiad – dod yn ymosodol ac yn aflonyddgar neu'n dawel ac yn fewnblyg.
  • Anrhegion neu eiddo newydd megis dillad, gemwaith, ffonau symudol neu arian na ellir rhoi esboniad amdanynt.
  • Cynnydd yn y defnydd o'r ffôn symudol neu'i ddefnyddio'n gyfrinachol
  • Ymddangos fel pe bai o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol
  • Cael ei gasglu mewn car neu'i ollwng gan oedolion anhysbys
  • 'Cariad' neu 'ffrind' sydd dipyn yn h?n neu lawer o ffrindiau newydd
  • Treulio amser gormodol ar-lein ac yn dod yn fwy cyfrinachol am yr amser mae'n ei dreulio ar-lein
  • Yn ddisymwth yn cymryd rhan mewn ymddygiad troseddol neu'n troseddu'n gynyddol
  • Problemau iechyd rhyw

Gellir cael rhagor o wybodaeth fanwl ar  wefan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol 'Awdurdod CEOP' (a elwid gynt yn Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein) a'r ymgyrch 'Think you Know'.

A yw technoleg yn golygu ei bod yn anos adnabod y drosedd hon?

Er bod technoleg yn galluogi troseddau o'r fath i ddigwydd ar-lein trwy ystafelloedd sgwrsio a chyfryngau eraill, mae hefyd yn fodd o ddal troseddwyr. Mae gwasanaeth yr Heddlu yn monitro'r gwefannau hyn a phan fo tystiolaeth o Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant, mae gennym y gallu i weithredu ac rydym yn gwneud hynny trwy atafaelu cyfrifiaduron a ffonau symudol. Mae'r rhain yn cryfhau maint y dystiolaeth yn erbyn y troseddwyr.

Beth y gallaf ei wneud?

Anogir aelodau'r cyhoedd i edrych am arwyddion camfanteisio ar blant fel yr amlinellir uchod. Os oes gennych unrhyw amheuon neu bryderon y gallai plentyn fod yn ddioddefwr Camfanteisio ar Blant gallwch adrodd amdano i Heddlu Gwent trwy ffonio 101 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 – ond mewn argyfwng dylech ffonio 999 bob amser. Cofiwch y byddai'n well gennym glywed gan aelodau'r cyhoedd sy'n poeni ac yn adrodd am Gamfanteisio ar Blant a'r achosion hynny yn y pen draw yn ddi-sail, yn hytrach na pheidio â chael gwybod o gwbl. 

Dolenni Perthnasol

Am ragor o wybodaeth yngl?n â'r math hwn o droseddolrwydd a chamfanteisio ewch i:

https://www.thinkuknow.co.uk/ 

https://www.schoolbeat.org/

https://www.ceop.police.uk/