Pryd y gellir gweithredu sbardun cymunedol?

Pryd y gellir gweithredu sbardun cymunedol?

Gellir gweithredu sbardun cymunedol os yw'r dioddefwr wedi cwyno wrth yr Awdurdod Lleol, yr Heddlu a/neu Landlord Cofrestredig Cymdeithasol dair gwaith am ddigwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol unigol yn ystod y chwe mis diwethaf gan gredu nad yw'r camau a gymerwyd i ddatrys ei gŵyn yn ddigonol.


Er mwyn gweithredu'r sbardun cymunedol, rhaid i bob cwyn gael ei chyflwyno ymhen un mis o'r digwyddiad ymddygiad gwrthgymdeithasol, ac mae'n rhaid i'r dair cwyn gael eu cyflwyno ymhen chwe mis i'r gŵyn gyntaf. Mae'r tair 'cwyn gymwysedig' yn bodloni'r trothwy ar gyfer gweithredu'r Sbardun Cymunedol.
Gellid hefyd ysgogi'r sbardun cymunedol pan fo pum unigolyn neu grŵp o'r gymuned leol wedi cwyno'n unigol wrth yr Awdurdod Lleol, yr Heddlu a/neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn ystod y chwe mis diwethaf am yr un lleoliad, yr un tramgwyddwr neu'r un broblem, a'u bod o'r farn nad oedd y camau a gymerwyd yn ddigonol.


Yn olaf, gellid gweithredu'r sbardun cymunedol os yw'r dioddefwr wedi cwyno am ddigwyddiadau casineb unigol yn ystod y chwe mis diwethaf wrth y Cyngor, yr Heddlu a/neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, a'i fod o'r farn nad oedd y camau a gymerwyd yn ddigonol. Digwyddiad Casineb yw unrhyw ddigwyddiad y mae wedi'i symbylu'n bennaf gan anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth drawsrywiol neu gyfeiriadedd rhywiol y dioddefwr.