Beth gall yr achwynydd ddisgwyl nesaf?

Beth gall yr achwynydd ddisgwyl nesaf?

Yn dilyn y cais am adolygiad sbardun cymunedol, bydd y pwynt cyswllt uniongyrchol a enwebwyd o'i Awdurdod Lleol priodol yn cysylltu â'r achwynydd. Bydd yr unigolyn hwn yn cydnabod y cais ymhen tri diwrnod gwaith. Yna bydd y pwynt cyswllt uniongyrchol a enwebwyd yn cysylltu â'r asiantaethau perthnasol sy'n rhan o'r achos i wirio pa wybodaeth sydd ganddynt. Yn dilyn hyn, gwneir penderfyniad ynghylch a yw'r cais i weithredu'r sbardun cymunedol wedi bod yn llwyddiannus.


Os bydd y cais yn llwyddiannus, bydd panel yn cael ei ddwyn ynghyd er mwyn adolygu'r achos. Bydd y panel hwn yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o'r Awdurdod Lleol, yr Heddlu, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Penderfyniad y panel bydd naill ai i roi argymhellion i'r asiantaethau perthnasol i gymryd camau pellach, neu bydd yn ategu'r camau a gymerwyd gan yr asiantaethau hyd yn hyn.


Pwynt cyswllt uniongyrchol yr awdurdod lleol fydd y prif bwynt cyswllt trwy gydol y broses a bydd yn ysgrifennu at yr achwynydd i roi gwybod iddo beth fydd yr amserlen o ran cael ymateb. Mewn rhai achosion gellir darparu ymateb yn gyflym ond mewn achosion mwy cymhleth sy'n cynnwys rhagor o asiantaethau, gallai hyn gymryd ychydig yn hirach.


Fodd bynnag, y cyfnod hiraf y dylai achwynydd ddisgwyl aros i glywed a yw ei gŵyn yn cael ei symud ymlaen i'r panel neu beidio yw 10 diwrnod gwaith, o'r dyddiad y derbyniwyd y cais.


Ni ddylai'r achwynydd aros mwy na 30 diwrnod gwaith i gael ymateb ysgrifenedig gan y panel yn nodi'r camau a gymerwyd a hefyd yr argymhellion o ran sut y gall y Bartneriaeth geisio datrys yr ymddygiad gwrthgymdeithasol a brofwyd gan yr achwynydd.