Rheolau Sefydlog

Penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer yr Adran Gartref ar dreuliau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu (Adolygwyd Chwefror 2015)

Mae Paragraff 3 o Atodlen 1 Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 ('Deddf 2011') yn nodi y dylid talu lwfansau awdurdodedig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ystyr 'lwfansau awdurdodedig' yw lwfansau, mewn perthynas â threuliau yr aiff y comisiynydd iddynt wrth gyflawni gwaith y comisiynydd, y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn penderfynu ar y mathau a'r symiau.

Saesneg