Cyfleu Cwyn

Gwneud Cwyn

Gwneud cwyn

 

Cwynion yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu neu Ddirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Bydd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn delio ag unrhyw gwynion troseddol a wneir yn erbyn Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'i Ddirprwy. Bydd panel yr heddlu a throseddu yn delio ag unrhyw gwynion nad ydynt yn rhai troseddol.

Ymchwiliad annibynnol Os bydd unrhyw honiadau o ymddygiad troseddol yn eu herbyn, bydd yn ofynnol i'r IPCC ymchwilio.

Mae'n bwysig y delir â'r cwynion hyn yn annibynnol ac mewn ffordd dryloyw er mwyn cynnal neu atgyfnerthu hyder yn y Comisiynydd a'i rôl.

Pan nad yw cwyn yn ddigon difrifol i'r IPCC gynnal ymchwiliad, bydd panel yr heddlu a throseddu, sydd yno i fonitro a chraffu ar y Comisiynydd, yn delio â'r gŵyn.

Dylid anfon cwynion yn erbyn y Comisiynydd neu'r Dirprwy Gomisiynydd at:

Cath Forbes-Thompson
Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent.
Tŷ Penallta,
Parc Tredomen,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7PG. 

Rhif ffôn: 01443 864279,
e-bost forbecl@.caerphilly.gov.uk.

Cysylltu â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Rôl y Comisiynydd yw sicrhau y caiff anghenion plismona cymunedau lleol eu diwallu mor effeithiol â phosibl.

Os oes gennych gŵyn mwy cyffredinol ynghylch sut mae'n gwneud hynny, neu os ydych yn poeni am drosedd a phlismona yn eich ardal ac nad oes unrhyw un yn mynd i'r afael â hyn, yna dylech roi gwybod i'ch Comisiynydd.

Mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu Gwent. Gellir dod o hyd i ganllawiau statudol gan yr IPCC ar gyfer delio gyda chwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl ar eu gwefan.

Ni fydd y Comisiynydd yn ymchwilio i gwynion yn erbyn swyddogion eraill na staff yr Heddlu. Fodd bynnag, mae'r Comisiynydd yn gyfrifol am fonitro pob cwyn a wneir yn erbyn swyddogion a staff.

 

Sut i gwyno am swyddog yr heddlu neu aelod o staff yr heddlu

Os bydd gennych gŵyn yn erbyn un o swyddogion yr heddlu neu aelod o staff yr heddlu, cysylltwch â:

Canolfan Delio â Galwadau Heddlu Gwent ar 01633 838111,
galwch i mewn i unrhyw un o orsafoedd yr heddlu, neu
cysylltwch â'r Adran Safonau Proffesiynol ar 01633 838111.

Sut i wneud Cwyn am yr Heddlu (hawdd ei darllen - saesneg)

Os bydd eich cwyn yn ymwneud â'r Prif Gwnstabl, dylech gysylltu â Phrif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar 01633 642200 neu drwy e-bostio.

Os ydych am wneud cwyn mewn perthynas ag aelod o staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â'r Prif Weithredwr. Os yw eich cwyn yn ymwneud â Phrif Weithredwr Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, cysylltwch â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Gweithdrefn ar gyfer Cwynion yn ymwneud â Chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg.