Beth Sy'n Digwydd Nesaf?

Beth Sy'n Digwydd Nesaf?

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Byddwn yn cysylltu â chi i ofyn beth yw eich disgwyliadau o ran canlyniad eich anfodlonrwydd neu bryder.
  • Byddwn yn ymateb i faterion a godir ac yn nodi pa gamau y byddwn yn eu cymryd i ddatrys eich anfodlonrwydd neu'ch pryder.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ddatrys fy anfodlonrwydd neu bryder?

  • Rydym yn anelu at gydnabod ein bod wedi derbyn eich pryder o fewn un neu ddau ddiwrnod gwaith, ac rydym yn anelu at ei ddatrys o fewn 10 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, gall rhai materion gweithredol fod yn gymhleth, a gall gymryd mwy o amser i'w datrys.
  • Rydym yn anelu at roi diweddariad i chi bob pum diwrnod gwaith, neu'n gynt os bydd gennym ragor o wybodaeth am eich anfodlonrwydd neu'ch pryder.
  • Os oes gennych gŵyn ddifrifol y mae angen ei datrys yn ffurfiol neu sy'n gofyn am ymchwiliad o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, bydd yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Safonau Proffesiynol Heddlu Gwent yn syth.

Sut y byddwch yn cysylltu â mi?

  • Os byddwch yn cysylltu â ni trwy lenwi'r ffurflen e-bost ar ein gwefan, gofynnir i chi nodi eich dull dewisol o gyfathrebu. Nodwch a oes angen ymateb yn Gymraeg. Os byddwch yn dewis ysgrifennu atom, nodwch a oes angen ymateb Cymraeg. Yn y dyfodol, byddwn yn cysylltu â chi yn unol â'ch dewisiadau o ran iaith a chyfathrebu.

Beth os nad wyf yn fodlon ar ganlyniad fy anfodlonrwydd neu bryder?

  • Os byddwch yn anfodlon ar y canlyniad ac yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol, gallwn gyfeirio eich anfodlonrwydd neu'ch pryder i'r Adran Safonau Proffesiynol, os byddwch yn gofyn i ni wneud hynny.

 phwy y dylwn gysylltu os byddaf yn dymuno canmol aelod o'r staff neu swyddog yr heddlu?

  • Defnyddiwch y ffurflen e-bost i anfon eich canmoliaeth atom, a byddwn yn anfon yr wybodaeth ymlaen i'r adran berthnasol yn y sefydliad. Bydd yr aelod o'r staff neu swyddog yr heddlu yn cael gwybod am y ganmoliaeth trwy ei reolwr llinell neu oruchwyliwr.

A fydd ystadegau ynghylch anfodlonrwydd neu bryder yn cael eu cyhoeddi er mwyn i'r cyhoedd eu gweld?