Cyllideb 2018-2019

Cyllideb 2018-2019

Mae gofyn i'r Comisiynydd bennu'r gyllideb ar gyfer 2018/19 ac yna pennu'r praesept treth y cyngor yn dilyn ymgynghoriad gyda'r Panel Heddlu a Throseddu. Caiff y rhan fwyaf o'r gyllideb ei dyrannu i Heddlu Gwent at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu am gostau Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac i gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau ar wahân i Heddlu Gwent.

Cyllideb Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2018/19 

Wrth bennu'r Gofyniad Cyllideb ar gyfer 2018/19 mae'r Comisiynydd wedi ystyried Cynllun Heddlu a Throseddu 2017/21; Gweledigaeth Plismona 2025; y Gofyniad Plismona Strategol; barn y Prif Gwnstabl ynglŷn â'r adnoddau ariannol angenrheidiol ar gyfer cyflawni gofynion gweithredol y Cynllun; lefel yr adnoddau i gael eu dyrannu ar gyfer comisiynu gwasanaethau nad ydynt yn dod gan y Prif Gwnstabl a chost cynnal Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

(i) Gofyniad cyllideb o £123,522,220 ar gyfer 2018/19;

(ii) Arbedion wedi'u cynllunio o £0.183 miliwn yn 2018/19 ac arbedion pellach wedi'u cynllunio o £5.865 miliwn (sy'n gwneud cyfanswm o £6.048 miliwn) y mae eu manylion i'w gweld yn Atodlen 4b o'r Atodiad i'r cyflwyniad hwn;

(iii) Defnydd arfaethedig pellach o'r Gronfa wrth Gefn a'r Gronfa Rwymedig (Atodlen 5)

(iv) Y Rhaglen Gyfalaf ddechreuol fel y disgrifir yn Atodlenni 6a a 6b;

(v) Y praesept arfaethedig ar gyfer 2018/19 i'w bennu mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £52,035,431 (sy'n gyfwerth â Threth y Cyngor Band D o £238.84) ac y dylid dosbarthu'r swm hwn i bob Cyngor Dinas/Sir/Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol£Cyfwerth â Band D Sylfaen y Dreth Gyngor (£)
Blaenau Gwent  4,819,77920,179.95
Caerffili14,317,02759,944.01
Sir Fynwy10,959,85445,887.85
Casnewydd13,963,90358,465.51
Torfaen7,974,86833,390.00
Total52,035,431
217,867.32

Mae'r praesept a nodir yn y tabl uchod yn creu'r symiau Treth Gyngorcanlynol ar gyfer y gwahanol fandiau:

y Dreth Gyngor£
A
159.23
B
185.76
C
212.30
D
238.84
E
291.92
F
344.99
G
398.07
H
477.68
I
557.29

Atodiad Cyllideb
Atodiad

Adroddiad Panel yr Heddlu a Throseddu
Ymatebion ac Argymhellion i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2018/19

Adroddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Ymateb i Argymhelliad Praesept Panel yr Heddlu a Throseddu 2018/19

Hysbysiad Praesept y Dreth Gyngor ar gyfer 2018/19

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2018/19 (TBC)