Log Datgeliad Rhyddid Gwybodaeth

Log Datgeliad Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r adnodd ar-lein hwn yn gofnod o ymatebion i geisiadau a gafwyd o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Bydd gwneud yr ymatebion hyn ar gael i'r gymuned ehangach yn rhoi gwell dealltwriaeth o waith Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r math o wybodaeth a ddelir. Cyhoeddir ymatebion yn fisol.

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent yn achlysurol yn derbyn ceisiadau am wybodaeth a ddelir gan heddlu Gwent. Pan fo hyn yn digwydd, cyfeirir y cais adran Rhyddid Gwybodaeth Heddlu Gwent a rhoddir gwybod i'r unigolyn sy'n gwneud y cais.

Categories for FOI selection
Category Count     Category Count
  44 
 
46   

Select one or more Categories to visit the

Defnyddio Gwybodaeth sy’n rhan o Ymatebion a Gyhoeddwyd

Mae'r ymatebion a gyhoeddwyd ar y wefan hon wedi'u diogelu gan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1998.

Byddai angen caniatâd daliwr yr hawlfraint i ailddefnyddio gwybodaeth o'r fath at ddibenion masnachol.

Dylid cyfeirio'r caniatâd i ailddefnyddio unrhyw ran o'r wybodaeth a atodir at:

Mrs Siân Curley
Pennaeth Staff
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
NP44 2XJ

Neu fel arall anfonwch e-bost at: commissioner@gwent.pnn.police.uk