Newyddion

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent (y Comisiynydd), Jeff Cuthbert, wedi canmol Heddlu Gwent am wella cywirdeb wrth gofnodi troseddau, yn dilyn...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent (PCC), Jeff Cuthbert, has praised Gwent Police for improving the accuracy of crime reporting, following a...

Read more

Mae Barwnes Newlove, Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr, wedi ymweld â chanolfan dioddefwyr Gwent yng Nghoed-duon dair blynedd ar ôl iddi helpu i'w...

Read more

Baroness Newlove, the Victim’s Commissioner for England and Wales, has visited the Gwent victims hub in Blackwood three years after she helped to...

Read more

Rydym yn gofyn i drigolion Gwent faint maen nhw'n fodlon ei dalu am blismona lleol.

Read more

Residents in Gwent are being asked how much they are willing to pay for local policing.

Read more

Gall trigolion sydd am gysylltu â Heddlu Gwent wneud hynny yn siop un stop Cyngor Sir Fynwy yng nghanol tref Y Fenni yn awr.

Read more

Residents wishing to contact Gwent Police can now do so at Monmouthshire County Council’s one stop shop in the centre of Abergavenny town centre.

Read more

Roeddwn wrth fy modd bod Race Council Cymru wedi gofyn i mi gynnal ei ddigwyddiad lansio Mis Hanes Pobl Dduon yng Ngwent yr wythnos hon.

Read more

I was delighted to be asked by Race Council Cymru to host its Black History Month launch event in Gwent last week.

Read more

Mae deg prosiect o bob rhan o Went sy'n ceisio mynd i'r afael â throseddau casineb a chodi ymwybyddiaeth ohonynt wedi derbyn hyd at £500 gan...

Read more

Ten projects from throughout Gwent that aim to tackle and raise awareness of Hate Crime have been awarded up to £500 by Gwent Police and Crime...

Read more

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn £5,000 gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithgareddau Heddlu Gwent yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has been provided with £5000 from the Welsh Government in order to support Gwent Police in its activities...

Read more

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, a'r Prif Gwnstabl Julian Williams wedi llofnodi Siarter Gwent dros Gydweithio.

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, and Chief Constable Julian Williams have signed the Gwent Charter for Working...

Read more

Heddiw, mae Pobl yn Gyntaf Casnewydd a Pobl yn Gyntaf Torfaen yn rhoi dangosiad cyntaf o gyfres o ffilmiau byrion effeithiol sydd wedi cael eu...

Read more

Newport People First and Torfaen People First are today premiering a range of impactful short films produced by people with learning disabilities to...

Read more

Mae wyth o wasanaethau yng Ngwent sy’n ceisio naill ai mynd i’r afael â materion yn ymwneud â diogelwch cymunedol, atal troseddu neu fynd i’r afael ag...

Read more

Eight services in Gwent which aim to either address community safety issues, prevent crime or tackle anti-social behaviour (ASB) are sharing in nearly...

Read more

Archwilio Cyfrifon 2017/2018

Read more

Audit of accounts 2017/2018

 

Read more

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol heddiw wedi rhyddhau’r ffigyrau trosedd diweddaraf ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r ffigyrau, sy’n edrych ar y flwyddyn...

Read more

In his latest column, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, highlights the demands facing our local police services . . ....

Read more

The Office for National Statistics (ONS) has released the latest crime figures for England and Wales today. The figures, which look at the 12 months...

Read more

Heddiw ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, â Syr David Norsgrove, Cadeirydd Awdurdod Ystadegau’r DU a chomisiynwyr heddlu a...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, has today joined Sir David Norsgrove, Chairman of the UK Statistics Authority and...

Read more

Heddiw, croesawodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, y gydnabyddiaeth yn Adroddiad Effeithiolrwydd diweddaraf Arolygiaeth...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, today welcomed the acknowledgement in Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and...

Read more

Er mwyn helpu i gynnal plismona rheng flaen a mantoli’r gyllideb, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi pennu’r cynnydd yn y...

Read more

To help maintain frontline policing and achieve a balanced budget, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, has set the rise...

Read more

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu creu tîm penodol gan Heddlu Gwent i fynd i'r afael a masnachu dynol.

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has welcomed the creation of a dedicated Human Trafficking team by Gwent Police.

Read more

Mae goroeswr masnachu pobl er mwyn cam-fanteisio arnynt yn rhywiol wedi ymuno â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, i alw ar...

Read more

A sex trafficking survivor has joined the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, in calling on victims of sexual abuse and...

Read more

Mae goroeswr masnachu pobl er mwyn cam-fanteisio arnynt yn rhywiol wedi ymuno â Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, i alw ar...

Read more

Welsh Assembly Member Joyce Watson and the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, will today (Wednesday January 31st) be urging...

Read more

Heddiw (dydd Mercher 31 Ionawr), bu Aelod Cynulliad Joyce Watson a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn annog partneriaid a...

Read more

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn gwobr genedlaethol am dryloywder.

Read more

For the third year in a row, the Office of the Police and Crime Commissioner (OPCC) for Gwent has been presented with a national award for...

Read more

Community-based projects in Gwent have until the end of next month to apply for up to £5,000 from the Gwent High Sheriffs’ Community Fund (GHSCF).

Read more

Yn ei golofn ddiwethaf ar gyfer 2017, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn myfyrio ar berfformiad Heddlu Gwent dros y...

Read more

A report following an unannounced inspection visit to police custody suites in Gwent found that detainees were ‘treated with respect and...

Read more

In his last column for 2017, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, reflects on the performance of Gwent Police over the last...

Read more

Mae gan brosiectau sy’n seiliedig yn y gymuned yng Ngwent tan ddiwedd y mis i wneud cais am hyd at £5,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has once again praised the efforts of Gwent Police after it maintained its ‘good’ rating...

Read more

Unwaith eto mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol ymdrechion Heddlu Gwent ar ôl iddo gadw ei sgôr ‘da’ gan arolygwyr am...

Read more

Heddiw, dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017, mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn ac yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod. Mae...

Read more

Today, Saturday 25th November 2017, is International White Ribbon Day and International Day for the Elimination of Violence against Women. Staff...

Read more

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi galw ar Lywodraeth y Du i gynyddu cyllid ar gyfer y gwasanaeth heddlu a lleihau pwysau...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, has called on the UK Government to increase funding for the police service and...

Read more

Anogir trigolion Caerffili sydd ag unrhyw gwestiynau neu sylwadau am faterion yr heddlu a throseddu yn eu hardal i ymuno â meddygfa gyhoeddus a...

Read more

Caerphilly residents who have any questions or observations about police and crime issues in their area are encouraged to sign up for a public surgery...

Read more

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi penodi BAM Construction yng Nghymru i ddarparu adeilad Pencadlys newydd o'r radd...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, has appointed BAM Construction in Wales to deliver a new state of the art...

Read more

Police and partners have highlighted their joint commitment to tackle issues in the Upper Rhymney Valley following a constructive meeting with elected...

Read more

Mae'r heddlu a phartneriaid wedi tynnu sylw at eu hymrwymiad ar y cyd i fynd i'r afael â phroblemau yng Nghwm Rhymni Uchaf yn dilyn cyfarfod adeiladol...

Read more

 

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi cyhoeddi ei Adroddiad Blynyddol cyntaf sy'n tynnu sylw at gyflawniadau allweddol ei...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, has published his first Annual Report which highlights the key achievements of his...

Read more

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a Phrif Gwnstabl Heddlu Gwent. Hysbysiad o Ardystiad Cwblhau Archwiliad

 

Read more

Notice is hereby given that the audit of the Police and Crime Commissioner’s accounts and Chief Constable’s accounts for the year ending 31 March 2017...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has praised Gwent Police for maintaining its ‘Good’ rating after inspectors found that it makes good use...

Read more

Heddiw, dydd Iau 26 Hydref, rydym yn lansio ein cynllun Swyddog Heddlu Bach yng Ngwent. Dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru ac mae'n dilyn...

Read more

Yn ei flog bob deufis diweddaraf, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn tynnu sylw at ymdrechion Heddlu Gwent a'i swyddfa i...

Read more

Fel arwydd o'i gefnogaeth i Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn tynnu sylw at ymrwymiad...

Read more

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn galw ar bob Aelod Seneddol (AS) i gefnogi cyfraith newydd sydd â dedfrydau llymach ar...

Read more

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, ag arweinwyr yr heddlu ledled Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar i ymrwymo'n swyddogol i...

Read more

In his latest bi-monthly blog, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, highlights the efforts by Gwent Police and his office...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, joined police leaders from across Wales in Cardiff recently to officially pledge...

Read more

The new bilingual App has been developed by the Gwent Police Digital Communications team which is part of the Corporate Communications department.

Read more

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent (PCC) wedi ail-lansio ei gymorthfeydd cyhoeddus sy'n rhoi'r cyfle i breswylwyr gwrdd ag ef wyneb yn wyneb er...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has launched a public consultation today asking residents how much they are willing to pay for their...

Read more

Mae arolygwyr wedi canfod bod gan Heddlu Gwent gynlluniau cynhwysfawr a rhagweithiol ar waith i atal camddefnyddio swydd at ddiben rhywiol a mynd i'r...

Read more

Mae Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Heddlu Gwent wedi dod ynghyd â sefydliad gwirfoddol menywod byd-eang yn y frwydr yn erbyn masnachu...

Read more

Mae heddiw (dydd Gwener 12 Mai) yn nodi blwyddyn union ers i Jeff Cuthbert ddechrau ei rôl fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent. Mae'r garreg...

Read more

Heddiw, cyhoeddodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ar gyfer Gwent, Jeff Cuthbert, adolygiad cynhwysfawr o ystâd yr Heddlu, sy'n anelu at sicrhau bod...

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert has announced that a new permanent police station will open in Caerphilly town centre next year

Read more

Today (Friday 12th May) marks one year exactly since Jeff Cuthbert began his role as the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent. This milestone...

Read more

PCC awards over £633,000 towards a Safer Gwent

Read more

In his latest column, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, highlights the important role communities and partners play in...

Read more

Torfaen residents who have any questions or observations about police and crime issues in their area are encouraged to sign up for a public surgery...

Read more

PCC Jeff Cuthbert has launched his Police and Crime Plan for Gwent 2017 - 2021

 

 

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert is looking for volunteer Animal Welfare Visitors and Independent Custody Visitors

Read more

The Chief Constable of Gwent Police, Jeff Farrar, has announced his retirement after 35 years of policing

Read more

An innovative crime prevention scheme which aims to provide peace of mind for vulnerable people during their stay in hospital was launched in Ebbw...

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert is responsible for appointing a Chief Constable

Read more

The impact of UK Government cuts and the need to bolster officer numbers following a significant reduction were behind Mr Cuthbert's decision

Read more

Monmouthshire residents who have any questions or observations about police and crime issues in their area are encouraged to sign up for a public...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, hosted a seminar today to discuss how employers and their suppliers can work even...

Read more

CALLING ALL DETECTIVE CONSTABLES: Do you want to help us move from good to great?

Read more

The PCC highlights the important role partners in the community have to play in preventing and reducing crime

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner for Gwent, Eleri Thomas, will be hosting a surgery at the Ebbw Vale Library

Read more

PCC Jeff Cuthbert has joined the call to 'Scrap the Fee'

Read more

Notice of Police Appeals Tribunal

Read more

A new Emergency Services Station which sees all three blue light services based under the same roof for the first time in South Wales will be launched...

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert has condemned the attacks on Taxi Drivers

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert and and the Chief Constable of Gwent Police, Jeff Farrar, welcome the findings of the report

Read more

Members of the public are invited to observe the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent which will be held on...

Read more

The PCC will now consider the Police and Crime Panel's Recommendations

Read more

The Office of the Police and Crime Commissioner (OPCC) for Gwent has been presented with a top national award for openness and transparency for the...

Read more

How much will you pay for policing?

Read more

In his last blog for 2016, Gwent PCC Jeff Cuthbert reflects on the last two months and outlines some of his plans for the future

Read more

Community projects in Gwent have three weeks left to apply to the Police and Crime Commissioner (PCC) for a share of £250,000 in cash seized from...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Jeff Cuthbert, officially opened a brand new police station in the heart of Caerphilly today and...

Read more

Money seized from criminals now available for community projects in Gwent

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert is encouraged by the performance of Gwent Police

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert joins children from Libanus Primary School in Blackwood.

Read more

The meeting was held to discuss how partners can work together to tackle the nuisance and illegal use of off-road vehicles

Read more

The Vision of Hope Animal Assisted Therapy project in Gilwern is a farm where young people with substance misuse issues and former offenders can go to...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has praised Gwent Police on its continuous improvement after inspectors found that the Force provides an...

Read more

The PCCs next surgery will be held at the VAN-Guard Centre in Caerphilly

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has condemned the attacks on police and firefighters in Gwent over the weekend who were...

Read more

Street Pastors are trained volunteers who care for, listen to and help people who are out on the streets.

Church Minister Phil Jones is the Street...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has welcomed the official launch of a joint operation between the four Welsh Police Forces...

Read more

Gwent Police Dogs being put through their paces in training

Read more

The project was awarded £5,000 from the PCCs Partnership Fund. Dinah and David have opened their home at Wenallt farm to ex-offenders and young people...

Read more

New recruits joining Gwent Police to bolster the Force's frontline have been given a warm welcome by the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent...

Read more

Julie Bainbridge is the Approved Mental Health Professional (AMHP) who works alongside staff in the control room PCC Supports Call to End Use of...

Read more

Members of the public are invited to observe the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent.

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has been officially recognised for his extensive work in improving community cohesion in Wales.

Read more

Funded predominantly by the Office of the Police and Crime Commissioner (OPCC) for Gwent, Positive Futures does exactly what it says on the tin by...

Read more

The #TroubleWithAnEx campaign and film aimed at highlighting the danger posed by men who stalk their ex-partners

Read more

The Office of the Police and Crime Commissioner (OPCC) for Gwent and Gwent Police are believed to be the first PCC office and Force in Wales to be...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent and Gwent Police have welcomed the results of a study which shows that police body-worn cameras can...

Read more

Notice of Police Appeals Tribunal

Read more

PCC discussing issues around anti-social behaviour on a recent walkabout with Gwent Police and Newport West AM Jayne Bryant in Pill, Newport.

Read more

Emergency calls to Gwent Police are monitored by the Approved Mental Health Professional (AMHP) who works alongside staff in the control room. The...

Read more

Read the latest blog from the Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert

Read more

Gwent PCC Jeff Cuthbert and the Chief Constable of Gwent Police, Jeff Farrar, welcome the launch of the new unit

Read more

Strategies to deal with organised crime, extremism and terrorism were among the range of topics discussed in depth by Police leaders from all over...

Read more

A new Chair and Vice Chair have been nominated to drive forward the work of a multi -partnership group in Gwent which aims to help make our...

Read more

Eleri Thomas is welcomed by Gwent PCC Jeff Cuthbert. Eleri has worked with police forces on developing action plans to tackle child sexual...

Read more

In his first blog as the Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert looks back at his first four months in office

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has pledged to 'work with key partners to prevent crime' as he outlines his vision and priorities...

Read more

Talk to me about your policing service

Read more

Racial abuse will not be tolerated in Gwent and any incidents of hate crime should be reported directly to the Police. This is the message from the...

Read more

The Changing Gearz cycle project in Griffithstown is one of the previous successful applicants. Jeff Cuthbert wants this money to have a real positive...

Read more

Emerging communities in Gwent would welcome more engagement with the Police to help build trust and confidence between them a project funded by the...

Read more

One of the individuals supporting the engagement project is a former Zimbabwean refugee who fled Robert Mugabe's regime in fear of his life and who...

Read more

Welsh Labour's Jeff Cuthbert has been elected as the new Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent and has vowed to ensure that the principles of...

Read more

Newly elected Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, was sworn into office today

Read more

The newly elected Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent and the Chief Constable of Gwent Police met victims of crime with mental health...

Read more

PCC Reaffirms Commitment to Mental Health Crisis Care Concordat

Read more

Mr Cuthbert has welcomed the new ban on legal highs

Read more

PCC Jeff Cuthbert is looking to appoint Deputy

Read more

The Community of Aberbeeg is now one of 18 designated Community Speedwatch initiatives established in Gwent. Residents established the group following...

Read more

The seminar aims to enhance working partnerships with various agencies in Gwent that help tackle scammers. Unscrupulous scammers have found a way to...

Read more

A new coordinator has been appointed to drive forward an essential service for all victims of crime in Gwent.

Read more

The election for Police and Crime Commissioners (PCCs) will be held on Thursday May 5th 2016. Below is a helpful guide to explain the process and how...

Read more

As Gwent gears up to elect a new Police and Crime Commissioner (PCC), we take a closer look at their duties and responsibilities in order to highlight...

Read more

Gwent PCC Ian Johnston has praised Gwent Police after it received another good report from inspectors.

Read more

Representatives from a wide range of local criminal and social justice partners came together in Newport last week to celebrate the official launch of...

Read more

The family of a Newport teenager who passed away last year presented a special Positive Futures award in his honour yesterday to a young person from...

Read more

PCC Ian Johnston has announced he will not stand for re-election.

Read more

Inspectors have found that Gwent Police has improved the way it protects vulnerable people from harm and responds to serious and organised crime well.

Read more

The family of a Newport teenager who passed away last year will present a special Positive Futures award in his honour today to a young person from...

Read more

Gwent Police will move to a new home in Abergavenny and the current Police station and the neighbouring empty court buildings will be sold together,...

Read more

Gwent Police will move to a new home in Abergavenny and the current Police station and the neighbouring empty court buildings will be sold together,...

Read more

The Office for National Statistics have released the latest Crime figures for England and Wales today.

Read more

The new partnership with the Asda Foundation and Active Communities Network was officially launched at the event

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has praised the 'impressive' efforts of Gwent Police, his office and other partners in the community...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent joined pupils at a local primary school this week to unveil brand new 'Buddy Benches' which are...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) is inviting people who live and work in Gwent to attend one of a series of consultation events he will be...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has launched a public consultation today asking residents how much they are willing to pay for...

Read more

Up to 100 new Police Constables are set to be recruited in Gwent as the Force lifts a recruitment freeze in order to bolster frontline policing.

Read more

Up to 100 new Police Constables are set to be recruited in Gwent as the Force lifts a recruitment freeze in order to bolster frontline policing.

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has welcomed the rollout of brand new technology which will see police officers in Gwent replacing...

Read more

A new Concordat which aims to ensure that vulnerable people experiencing a mental health crisis receive appropriate care and don't end up in police...

Read more

Due to low registration numbers, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has decided to cancel a series of consultation events on the police...

Read more

To offset the impact of more than five years of cuts and to maintain frontline policing in Gwent as much as possible in the face of further future...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has raised concerns about further Government cuts to policing budgets in the face of security...

Read more

Christmas is an exciting time of year for most of us. For children and young people who have been badly affected by crime however, it can often be a...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) is urging members of the public to take part in a consultation event in January 2016 which will help inform...

Read more

The Office of the Police and Crime Commissioner for Gwent has been presented with a national award for transparency.

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has launched an online survey today which asks people for their feedback on his revised plan for...

Read more

Can you make a positive and lasting difference to the lives of victims and witnesses in Gwent? If the answer is 'yes', then we've got just the job for...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has revealed his plans for a new Victims Hub which will enhance the quality of support and contact...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent today welcomed a survivor who was severely injured in the 7/7 London terrorist attacks as a guest...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has welcomed a report into Gwent Police's performance issued by Her Majesty's Inspectorate of...

Read more

One of the leading tenors in Europe will join the Gwent Police Choir for their annual concert next month

Read more

A valuable piece of engagement and research work is underway in Gwent which aims to build relationships and improve trust and confidence between the...

Read more

Central Government budget cuts to frontline policing need to stop according to the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent as the largest ever...

Read more

Amongst other topics discussed in his latest blog, Gwent PCC Ian Johnston highlights how he is shaping victims' services and how they will look and be...

Read more

In his latest column, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, highlights the essential role that partners in the community have to...

Read more

Voluntary and community organisations throughout Gwent are being urged to attend a unique event next month which aims to build relationships between...

Read more

An innovative scheme which aims to divert low risk female offenders away from the criminal justice system is up and running in Gwent.

Read more

The Office of the Police and Crime Commissioner, Gwent Police and Trading Standards officers joined forces last week in a crack-down on rogue trading...

Read more

A leaflet which outlines the rights of individuals if or when they are stopped and searched by the Police has been translated into six different...

Read more

Notice is hereby given that the audit of the Police and Crime Commissioner's accounts and Chief Constable's accounts for the year ending 31st March...

Read more

Do you want to help scrutinise the way your policing finances operate? Could you offer a strong and independent voice on financial affairs?

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner (PCC) and Gwent Police's lead officer for hate crime joined members of the Muslim community in Newport...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent is looking to recruit up to five qualified lawyers to chair panels which deal with allegations of serious...

Read more

Gwent Police and the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent will be joining forces with a range of local and national partners next week to...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent launches a survey today which aims to find out more about people's experiences of being stopped and...

Read more

Projects throughout Gwent which aim to use cash seized from criminals to make a positive difference in their communities are celebrating their share...

Read more

Substantial programmes of work which deliver a victim centred approach are bearing fruit in Gwent according to the Police and Crime Commissioner. PCC...

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner (DPCC) for Gwent officially opened a project in Risca today which has seen ex-offenders and volunteers...

Read more

A football festival was held at the centre for sporting excellence in Ystrad Mynach today to celebrate the successful roll out of a Gwent-wide project...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Derbyshire visited Gwent today to see how a project which uses sport and physical activity to divert young...

Read more

Members of the public are invited to observe the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent.

Read more

During a recent community walkabout in Tredegar, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, met with members of the community to find...

Read more

The Victims' Commissioner for England and Wales, The Baroness Newlove of Warrington, is inviting victims to complete a survey on her website about...

Read more

As he sets out his plans for the future, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has published his latest annual report which outlines how...

Read more

The brave actions of hospital staff who tackled a violent man during a vicious attack on a nurse and a member of the public who helped extinguish a...

Read more

The Older People's Commissioner for Wales visited the Connect Gwent victims' care hub today to see how the first ever multi-agency service of its kind...

Read more

In his latest column, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, highlights the good work being undertaken in Gwent to tackle rural...

Read more

Gwent Police has today announced plans to train and deploy 60 new police officers into the community over the next three years following a significant...

Read more

The Changing Gearz cycle project is among the 51 groups in Gwent celebrating their share of cash seized from criminals which has been awarded from the...

Read more

Do you think that the Police and Crime Commissioner for Gwent's police and crime priorities are still relevant? Are there any emerging local or...

Read more

Members of the public have been helping the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent to decide which community projects in the Force area should...

Read more

The Victims' Commissioner for England and Wales will join the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent today to officially launch a brand new...

Read more

During National Volunteers' Week 2015, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent is urging those with an interest in ensuring the fair...

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent will join the Mayor of Monmouth and members of the local community this weekend to celebrate...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has announced that all meetings of his decision making forum will now be held in public.

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent is urging residents to take part in the biggest ever survey which aims to uncover the true impact of...

Read more

Police custody healthcare; improving services for all victims of crime and strategies on how to enhance collaborative opportunities between Forces...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has developed and established a new group to inform the community safety landscape in Gwent.

Read more

In his latest column, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, highlights how he is working with the Police Force to promote...

Read more

Community groups from across Gwent have helped to distribute almost £50,000 in funding, making their own decisions about who should receive the money.

Read more

According to 43 year old Dennis Alford from Caerphilly, the Gwent Drug intervention Programme which the Commissioner funds and supports plays a vital...

Read more

Drug-misusing offenders currently in treatment to tackle their addiction will help launch a new online resource today which aims to provide essential...

Read more

Ian Johnston QPM, Police and Crime Commissioner for Gwent, has posted an open letter on his website which explains to parliamentary candidates...

Read more

Tickets are still available for a Gwent Police Choir Concert which will be held at the St Julian's Methodist Church, Caerleon Road, Newport at 7pm on...

Read more

The Integrated Offender Management (IOM) Cymru Women's Pathfinder will officially launch its programme of work today, supported by an opening address...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has announced the appointment of a new coordinator who will lead on the development and delivery of...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) and Gwent Police is supporting a local prison to establish a number of 'restorative' projects - one of which...

Read more

Police Officers from Newport met with local pawnbrokers in the City this morning to discuss how they can work positively together to crack down on...

Read more

From today (Monday February 2nd) community projects in Gwent will again be able to apply to the Police and Crime Commissioner (PCC) for a share of...

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner has been busy visiting communities throughout Gwent to personally thank members of the public who have gone...

Read more

Welsh rugby international Aled Brew and fellow Newport Gwent Dragons team mate Scott Andrews joined the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent...

Read more

Community projects in Gwent will have yet another chance to get their hands on a share of £150,000 in cash seized from criminals next month as the...

Read more

Further cuts to frontline policing budgets will only succeed in stretching already diminishing resources in Gwent to dangerous levels in future...

Read more

A Newport teenager has revealed how the Commissioner funded Positive Futures project has helped steer him away from a life of trouble towards a...

Read more

Community-based projects in Gwent have until the end of this month to apply for up to £3,500 from the Gwent High Sheriffs' Community Fund (GHSCF).

Read more

Following a positive response from members of the public, the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent announced today that several key Gwent...

Read more

An organisation that helps protect children from being abused by sex offenders is using a grant from the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent...

Read more

The funding of Gwent Police and the provision of policing services in Gwent form part of Commissioner Ian Johnston's statutory duties and it is his...

Read more

Saturday 15 November marked two years since Ian Johnston was elected as the first ever Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent. This milestone...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent was joined by Australian rugby legend, David Campese, and current Wales international, Andrew...

Read more

Amongst other topics discussed in his latest blog, Gwent PCC Ian Johnston highlights how he is shaping victims' services and how they will look and be...

Read more

The Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Ken Skates, has today seen how sport and physical activity is helping to inspire young people in...

Read more

A young volunteer charity worker from Monmouthshire has revealed how a project funded by the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has helped...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) has congratulated the team behind a Gwent Police initiative to tackle rural crime on clinching a top award.

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent officially opened a brand new Police Customer Service Desk at Caerphilly Library today as part of a...

Read more

Policing in Wales should only be devolved if it can be proved to be better than the current structure according to the Police and Crime Commissioner...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent today introduces more effective powers which will enable victims of low-level crime and anti-social...

Read more

New powers which enable victims of low-level crime and anti-social behaviour (ASB) to have more of a say in the punishment of their offender are...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has welcomed news of a å40,000 investment to help establish a new online network to tackle rural...

Read more

Gwent PCC Ian Johnston answers questions from the anti-racism educational charity, Show Racism the Red Card Wales, about racism in society, hate crime...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Ian Johnston, has welcomed news that Gwent Police will share a slice of more than £2.2 million from...

Read more

Tickets are still available for the Gwent Police Choir Concert which aims to raise money for those suffering and living in extreme poverty in parts of...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has welcomed a report which highlights the positive culture within Gwent Police in securing crime...

Read more

In his latest blog, Gwent PCC Ian Johnston talks about the importance of communicating with the public, how technology can provide significant...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent, Ian Johnston, has heaped glowing praise on Gwent Police and all the other police officers and staff...

Read more

Adopting a 'restorative approach' to harmful behaviour by encouraging school pupils to discuss and explore the impact of their actions instead of...

Read more

Young people from Blaenau Gwent have been putting their judgement skills to the ultimate test by helping the Police and Crime Commissioner (PCC) for...

Read more

Projects throughout Gwent which aim to use cash seized from criminals to make a positive difference in their communities are celebrating their share...

Read more

The Tillery Combat Mixed Martial Arts Academy in Blaina is one of 40 projects in Gwent that successfully applied to the Police and Crime Commissioner...

Read more

Members of the public are being invited to observe the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent.

Read more

Children and young people from Gwent have helped their school win a slice of £1,000 from the Police and Crime Commissioner as part of a substance...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has today launched a survey asking people to comment on the various options available to victims of...

Read more

The increase in use of new psychoactive substances such as Mephedrone means we are facing the largest drugs concern in parts of Gwent I have seen in...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent and the Chief Constable of Gwent Police Force have welcomed the new Code of Ethics which has been produced...

Read more

The Welsh Assembly Member for Torfaen, Lynne Neagle, was joined by the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, to officially open the...

Read more

Members of the public are being invited to observe the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent where he holds the...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has personally extended his congratulations to the Chief Constable of Gwent Police who has been awarded...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has approved and welcomed plans by Gwent Police Force to redeploy fifteen Police Officers and five Police...

Read more

Gwent PCC Ian Johnston donned his Chef's hat and joined members of the community and local Police Officers for a feast and some outdoor fun at Ystrad...

Read more

Community projects in Gwent only have two weeks left to apply to the Police and Crime Commissioner for a share of £150,000 seized from criminals and...

Read more

From today community projects in Gwent will be able to apply to the Police and Crime Commissioner (PCC) for a share of £150,000 in cash seized from...

Read more

In his latest blog, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, talks about all things PCC and what he's been up to recently.

Read more

Celebrating an exciting new partnership which has breathed life back into the historic and iconic Police Court building in the heart of Bargoed, the...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent has welcomed the launch of a new body to tackle hate crime in Wales and the launch of a new helpline...

Read more

The Police and Crime Commissioner donned his gardening gloves today as he presented a local resident with a prize for her efforts in encouraging more...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has announced dates for more public surgeries in communities throughout Gwent.

Read more

Being open and transparent is essential for the public to have full confidence in the role and responsibilities of the Police and Crime Commissioners...

Read more

Pontypool Police Station in Gwent today became the first police station in Wales to offer local victims of crime the chance to speak to Victim Support...

Read more

Members of the public are being invited to sit in as observers on the decision making forum of the Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent where...

Read more

A modern day Neighbourhood Watch system which boasts over 37,000 community members throughout Gwent will continue thanks to support from the Police...

Read more

Several Gwent police stations which had previously been closed or had limited opening hours were fully reopen today.

Read more

An innovative project aimed at reducing instances of deliberate grass fire setting in Caerphilly county borough is back!

Read more

Community groups from across Gwent have helped to distribute almost £40,000 in funding, making their own decisions about who should receive the money

Read more

Following the successful pilot of his public surgeries at the beginning of the year, the Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, has...

Read more

Improving services for all victims of crime, strategies to deal with organised crime and police custody healthcare were among the range of topics...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent met with local farmers and Gwent Police's Farm Watch Coordinator in Crumlin yesterday to hear first-hand...

Read more

School pupils from Cwmbran and elderly residents from a neighbouring retirement home will have a meeting of minds today as part of a Police and Crime...

Read more

On Saturday (22nd March), community groups and organisations from across Gwent will descend on Bridges Community Centre in Monmouth to bid for a share...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent will be joined by school pupils from across Caerphilly and Blaenau Gwent today (Wednesday March 12th) to...

Read more

Mandy Wilmot from Victim Support is using International Women's Day (Saturday March 8th) this year to highlight how initiatives such as the Gwent...

Read more

With Newport gearing up to welcome over 60 world leaders for the NATO summit in September, the Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston,...

Read more

A St David's Day Charity Dinner Dance hosted jointly by the Police and Crime Commissioner for Gwent and the Chief Constable of Gwent Police Force has...

Read more

The Police and Crime Commissioner (PCC) for Gwent is calling for more action to be taken in Wales to ensure that vulnerable people suffering a mental...

Read more

The Six Nations is a time for festivity and, hopefully, celebration, but it is also historically a time of increased alcohol consumption, which on...

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner for Gwent visited Caldicot School in Monmouthshire yesterday to present pupils with prizes in recognition of...

Read more

Misconduct Panels are held by police forces to hear a complaint or conduct matter, which is investigated internally by the force - or where a member...

Read more

The Police and Crime Commissioner for Gwent has hailed the important role a new film can play in helping to save lives by raising awareness and...

Read more

At last week's meeting of the Gwent Police and Crime Panel, the Police and Crime Commissioner announced the decision to fully approve reopening or...

Read more

In order to deliver his Police and Crime Plan that demonstrates continuing value for money for the people of Gwent, the Police and Crime Commissioner...

Read more

The Police and Crime Commissioner has welcomed the news that work carried out by the Safer Caerphilly Community Safety Partnership during 2013 has...

Read more

As Victim Support celebrates 40 years of helping victims of crime, the Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, has paid tribute to the...

Read more

Gwent residents who have any questions or observations about Policing in their area can still sign up for a series of public surgeries the Police and...

Read more

The public engagement work of the Gwent Office of the Police and Crime Commissioner has received glowing praise in a recent audit produced jointly by...

Read more

An innovative initiative, which aims to enhance the night time economy in Caerphilly and Blackwood town centres, has been launched this week (Monday 2...

Read more

The Police and Crime Commissioner clarified his position on the on-going review into the future of the Partnerships and Communities Together (PACT)...

Read more

Community groups throughout Gwent joined their Police and Crime Commissioner at Llanhilleth Miners Institute on Tuesday evening (November 26th to...

Read more

Lord Stevens has set out his vision for a radical shake-up of policing across England and Wales.

Read more

Further to announcing the availability of his Partnership Fund for 2013/14, Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston is delighted that the...

Read more

As the first year of the role Police and Crime Commissioner comes to an end, the Commissioner, has announced, ahead of this year's budget setting...

Read more

Following a confirmatory hearing with the Police and Crime Panel today (Friday 08 November) Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston has now...

Read more

Commenting on the announcement that the Celtic Manor Resort will host the 2014 NATO summit Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston said: "The...

Read more

Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, has confirmed that existing plans to sell Usk Police Station will no longer be going ahead and...

Read more

Following an interview process earlier today, Temporary Chief Constable Jeff Farrar has been announced as the proposed candidate to become the new...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston visited Blackwood and District Crime Prevention Panel recently to show his support of the preventive...

Read more

"I was really pleased to start the month with the launch of my Victims Charter. This Charter outlines the minimum standard of service and support that...

Read more

The latest official Home Office figures released today (17/10/13) show that recorded crime continues to fall in Gwent

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner for Gwent, Paul Harris, visited Gwent Scouts over the weekend to see how they are benefitting from funds...

Read more

Commenting on new research from the Howard League for Penal reform on the overnight detention of children, Gwent Police and Crime Commissioner, Ian...

Read more

Gwent's Deputy Police and Crime and Commissioner, Paul Harris has added his support to Age Cymru's latest campaign. The 'Scams and Swindles' campaign...

Read more

Deputy Police and Crime Commissioner, Paul Harris was delighted to attend a day of action yesterday which targeted metal theft across Gwent and raised...

Read more

As part of his commitment to working with young people, Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston met with youngsters from across Gwent at a...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is pleased to make another round of funding available to local groups who will use it to help support...

Read more

A key priority for Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston, is not only to reduce the number of victims in Gwent but also to ensure that...

Read more

This month started with a trip to Colwyn Bay, North Wales to see the other three Welsh Police and Crime Commissioners and the four Chief Constables...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, is inviting questions from members of the public for his next Strategy and Performance meeting.

Read more

Today, Gwent launches the first Police and Crime Commissioner App in the UK.

Read more

Deputy Police and Crime Commissioner, Paul Harris, was pleased to attend a Graig Community Council meeting last week to meet members and discuss any...

Read more

Partnership working in the Llanhilleth area is providing the answer to security issues experienced by Zion Miners' Chapel.

Read more

Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston has met with Leader of Caerphilly County Borough Council, Cllr Harry Andrews and members of...

Read more

Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, was pleased to visit the Monmouthshire Multi Agency Centre last week.

Read more

The Deputy Police and Crime Commissioner for Gwent, Paul Harris, visited Senghenydd Youth Drop In Centre (SYDIC) today to see how they are benefiting...

Read more

Eight months in and the Office of the Police and Crime Commissioner is as busy as ever!

 

 

Read more

The third meeting of all four Welsh Police and Crime Commissioners and Chief Constables was hosted in North Wales.

Read more

The Never Never Club - a Torfaen based group that works with young people to help them develop a caring attitude towards the local community and...

Read more

The Gwent Drug Intervention Programme (DIP) has published its 2012/13 annual report.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is pleased to publish his first annual report.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston was happy to provide evidence to the Home Affairs Select Committee, and welcomes the scrutiny...

Read more

Police and Crime Commissioner Ian Johnston has confirmed that the closure of Usk police station is to be reviewed.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, is inviting questions from members of the public for his next Strategy and Performance meeting.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, is inviting questions from members of the public for his next Strategy and Performance meeting.

Read more

A lot has happened in June in the Office of the Police and Crime Commissioner and Gwent Police.

Read more

A Blaenau Gwent-based community project that has commissioned a film to warn youngsters of the dangers of Mephedrone has received a cheque for £5000...

Read more

Commenting on the retirement of Gwent Police Chief Constable Carmel Napier QPM Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston QPM said:

Read more

May has been another enjoyable and productive month!

Read more

We are now recruiting voluntary Independent Custody Visitors.

Read more

The Police and Crime Commissioner and his Deputy enjoyed meeting members of the Newport Deaf Club last night (Wednesday May 22nd).

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston met with young people from across Gwent on Tuesday night (May 21st) at a Youth Summit held at the...

Read more

Chepstow Street Pastors have been awarded funding of £2,500 from the Gwent Police and Crime Commissioner's Fund.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is holding his first public Strategy and Performance Board meeting tomorrow (Tuesday May 21st) at...

Read more

A Restorative Justice programme, that has been shown to decrease incidents of re-offending, has been in place across the Gwent force area for just...

Read more

Today marks 6 months since Ian Johnston was elected as Police and Crime Commissioner in Gwent.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston is delighted to be attending the Annual Police Federation Conference taking place in Bournemouth...

Read more

Police and Crime Commissioner for Gwent, Ian Johnston, had a constructive meeting with Bargoed Town Council last week.

Read more

Are police surgeries and other meetings in your community working?

Are Mobile Police Stations convenient and helpful for local residents?

Read more

Police and Crime Commissioner Ian Johnston attended the Chief Constable's Award Ceremony Wednesday night (May 8th) when officers, police staff,...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston visited local community radio station, BRfm this morning to make an appearance on the breakfast show;...

Read more

We have certainly continued apace in April! It has been a really busy month beginning with the launch of my Police and Crime Plan.

Read more

We have certainly continued apace in April! It has been a really busy month beginning with the launch of my Police and Crime Plan.

Read more

Building on his commitment to improve public accessibility and engagement with the police, Commissioner Ian Johnston is opening up a previously...

Read more

The enforcement day was part of National Rogue Trader Week.

Read more

The latest official Home Office figures issued today (25/04/13) show that crime continues to fall in Gwent.

Read more

Ian Johnston, Police and Crime Commissioner for Gwent pledges there is more to be done:

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston is awarding over £50,000 to local community groups in an effort to help prevent crime and...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston has signed up to a Youth Charter outlining his pledge to engage with young people.

Read more

All four Welsh Police and Crime Commissioners and all four Welsh Chief Constables have just held their second meeting and the first in Gwent yesterday...

Read more

It seems hard to believe that a month has passed since I last gave you an online update about the meetings, conferences and events that have been...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is funding the Online Watch Link (OWL) for another year from April 1st.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston spoke at the Police and Crime Commissioners' conference in London today (March 27th).

Read more

Community groups from across Gwent have helped to distribute almost £30,000 in funding, making their own decisions about who should receive the money.

Read more

The latest official Home Office figures issued today (25/04/13) show that crime continues to fall in Gwent.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston welcomes 14 Gwent Police Special Constables to the force

Read more

The ongoing work of the Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston together with Registered Social Landlords (RSL) has been highlighted as good...

Read more

Commenting on the budget announcement yesterday, Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston said; "I welcome the protection the Government has...

Read more

Commenting on the new ACPO missing person definition launched today, Wednesday 20th March, Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston said: "I...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner, Ian Johnston, has met with the RSPB and Countryside Alliance to further cement his commitment to tackling...

Read more

Commenting on the publication of 'Report on the administration of the elections' by the Electoral Commission which relates to the inaugural Police and...

Read more

Next Saturday (23rd March), community groups and organisations from across Gwent will descend on Risca Leisure Centre to bid for a share of up to...

Read more

Today Ian Johnston, Gwent Police and Crime Commissioner, attended a multi-agency event where a new way of dealing with missing children in Gwent was...

Read more

If you would like to help scrutinise the way your policing finances operate, this could be an opportunity for you.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston has welcomed Chief Constable Carmel Napier's decision to suspend the use of Regulation A19 of the...

Read more

As the findings of the House of Commons Justice Committee Report on Youth Justice are released, Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is...

Read more

A group of talented year five and six pupils from Somerton Primary School in Newport worked hard with the help of Gwent Police and Arts Council of...

Read more

Following a meeting with Gwent Association of Voluntary Organisations (GAVO) Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston commented.

Read more

During today's meeting of the Gwent Police and Crime Panel, the Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston presented the draft 'Police and Crime...

Read more

At the end of January Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston announced that funding applications were being sought from clubs, organisations...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is lending his support to a campaign highlighting teenage domestic abuse which aptly is being...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston will tonight attend the final of the All Wales School Liaison Core Programme Quiz in Cardiff.

Read more

This morning Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston took part in a 'Question Time' type event with a difference.

Read more

People who have suffered as victims of crime are to get the opportunity to help Gwent Police improve their service over the next two months.

Read more

Commenting on plans due to be announced to allow police forces in England and Wales to recruit senior officers from outside the service, Gwent Police...

Read more

Funding will be on offer to local groups throughout February, via the Gwent Police and Crime Commissioner.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston and his Deputy Paul Harris both attended a meeting of Trellech United Community Council last night...

Read more

Royce Gardener MBE, died on December 29 aged 88 at the Royal Gwent Hospital in Newport.

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston is inviting local residents to have their say on the kind of policing service they want.

Read more

During a meeting of the Gwent Police and Crime panel today (Friday 11 January 2013) the Police and Crime Commissioner's recommendation that Paul...

Read more

During today's meeting of the Gwent Police and Crime Panel, Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston proposed that the amount Gwent residents...

Read more

Responding to Policing minister Damian Green's announcement this week on police funding, Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston commented:

Read more

As part of his commitment to get out and about and engage with the public of Gwent, Ian Johnston the Police and Crime Commissioner visited the...

Read more

I have received in the last 3 days over 200 emails from residents of the Gwent Police Force Area urging me not to privatise Gwent Police.

Read more

Commenting on his visit to the Cwm Crachen Gypsy/Traveller community in Nantyglo today (18th December), Gwent Police and Crime Commissioner Ian...

Read more

I have serious reservations about the ideas being floated in this paper. My main concern is that it seems to be encouraging members of the public to...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston attended the Annual General Meeting of the Senghenydd Youth Drop-In Centre (SYDIC) last night (Monday...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston has confirmed that he will attend the Senghenydd Youth Drop in Centre (SYDIC) annual general meeting...

Read more

Gwent Police and Crime Commissioner Ian Johnston QPM has today named Paul Harris as his proposed Deputy Police and Crime Commissioner.

Read more

Gwent Police and South Wales Police are working together to encourage people to stay safe in the run up to and over the Christmas and New Year period.

Read more

It's straight down to work for Gwent's newly elected Police and Crime Commissioner Ian Johnston, who has today officially taken up his post.

Read more

On Friday 16th November 2012, it was announced that Ian Johnston had been successfully elected as the first Police and Crime Commissioner for Gwent.

...

Read more

On 20 September, Gwent Police Authority held a seminar for strategic partners which discussed current and future priorities for policing in Gwent.

Read more

Police and crime commissioners (PCC's) will be required to pledge an oath to represent 'all sections of the public without fear or favour'.

Read more

The Chair of the Gwent Police Authority, Cilla Davies, today welcomes the recognition of the HMIC in its review of the preparations the Authority has...

Read more

The latest crime figures released by the Home Office show that Gwent Police experienced the biggest fall in recorded fall in crime in England and...

Read more

The latest Crime figures released by the Home Office today show that overall crime in Gwent dropped again, with the reduction being the joint largest...

Read more

The latest Home Office figures released today (19/07/12) show that Gwent Police continued to be the national front-runner when it comes to cutting...

Read more

During a full meeting of Gwent Police Authority, members have today (Friday 17 February 2012) approved a 2.66% increase in the Council Tax levied for...

Read more

One year from today the new Police and Crime Commissioner for Gwent will take up post, this will mark the biggest change in Policing in 40 years.

Read more

Government have agreed to delay the elections for Police and Crime Commissioners in England and Wales until the 15th November 2012.

Read more

A town police station is moving to a more central location to provide easier access for residents, say officers.

Read more

I feel compelled to write to you following the incredible and disturbing events of last week when regrettably we witnessed what the politicisation of...

Read more

Gwent Police Authority has today re-launched its website.

Read more

The latest crime figures released by the Home Office today show that crime in Gwent continues to fall, with an 11% drop in overall crime or 5611 fewer...

Read more

The Police Service, along with all other parts of the public sector, is facing its biggest financial challenge in a generation.

Read more

Gwent Police Authority has appointed Simon Prince as Assistant Chief Constable for Gwent Police.

Read more

Gwent Police Authority has welcomed a new Independent member.

 

 

Read more

During a full meeting of Gwent Police Authority, members have today (Friday 18 February 2011) approved a 3.7% increase in the Council Tax levied for...

Read more

Gwent Police has been delving into history as it prepared to open the doors of Bargoed Police Station for school children and members of the public.

Read more

Following Parliament's approval of the Police Reform and Social Responsibility Bill last week, and confirmation that Police Authorities will be...

Read more

Gwent Police Authority has been recognised by the Wales Audit Office for delivering value for money whilst maintaining a high quality, sustainable...

Read more

Gwent Police is the best performing police force in Wales, and in the top three nationally, in terms of visibility and availability of police officers...

Read more