Hanes

Mynd i'r Afael â Chaethwasiaeth Fodern

O'r chwith i'r dde: Gyda'r Cod Ymarfer, dyma Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn; Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC; Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael; Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Julian Williams; Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys, Mark Collins; a Phrif Gwnstabl Heddlu De Cymru, Peter Vaughan.

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert yn llofnodi eu hymrwymiad i God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, ag arweinwyr yr heddlu ledled Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar i ymrwymo'n swyddogol i wneud popeth o fewn eu gallu i atal achosion o gamfanteisio ar bobl a'u defnyddio fel caethweision modern.

Yn ystod digwyddiad a gynhaliwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol yr wythnos diwethaf, ymunodd Mr Cuthbert â rhai o Brif Gwnstabliaid Cymru, Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC, i lofnodi eu hymrwymiad i God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi.

Mae Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn ymrwymo sefydliadau o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector i gyfres o gamau gweithredu sy'n mynd i'r afael ag arferion cyflogaeth anghyfreithlon ac annheg. Mae'r cod yn nodi beth y gall cyflogwyr yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus ei wneud er mwyn sicrhau bod y nwyddau, gwaith a gwasanaethau a brynant gan gyflenwyr ar bob cam yn cael ei wneud mewn ffordd mor foesegol â phosibl er mwyn sicrhau na chamfanteisir ar bobl sy'n agored i niwed a'u defnyddio fel caethweision modern.

Mae'r canllaw yn cynnwys adnoddau a chyngor er mwyn helpu i roi'r ymrwymiadau ar waith. Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, sy'n arwain y gwaith i fynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern ar ran holl Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu Cymru. Yn gynharach eleni, cynhaliodd seminar yng Nghasnewydd, y daeth dros 140 o gyflogwyr a chyflenwyr iddi, er mwyn ystyried sut y gallant gydweithio'n agosach fyth â'r heddlu a phartneriaid allweddol megis Llywodraeth Cymru er mwyn atal achosion o gamfanteisio ar bobl.

Gan dynnu sylw at ei ymrwymiad i egwyddorion allweddol y Cod Ymarfer, dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert: "Mae'n bleser gennyf ddatgan yn swyddogol fy ymrwymiad i'r canllaw pwysig iawn hwn sy'n helpu cyflogwyr i fod yn fwy gwyliadwrus ac yn fwy parod i weithredu. Dim ond drwy weithio mewn partneriaeth y gallwn atal achosion o gamfanteisio ar bobl yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Heddlu Gwent yw un o'r Heddluoedd sy'n arwain y ffordd o ran materion yn ymwneud ag atal caethwasiaeth yng Nghymru a Lloegr. Mae gan bob cyflogwr gyfrifoldeb am sicrhau bod y nwyddau, gwasanaethau a gwaith y mae'n eu prynu ar bob cam o'i gadwyn cyflenwi yn tarddu o ffynhonnell foesol ac na chamfanteisir ar bobl fel rhan o'r broses. Mae cyflogwyr hefyd yn chwarae rôl bwysig yn y gwaith o sicrhau amodau gwaith teg i'w staff ond mae ganddynt rôl hollbwysig i'w chwarae hefyd i ddileu'r troseddau barbaraidd hyn.”

Ychwanegodd Mr Cuthbert: "Ni all un sefydliad yn unig fynd i'r afael yn effeithiol â'r broblem hon a'i dileu. Dim ond drwy gydweithio'n effeithiol â phartneriaid ym mhob sector y gallwn feddwl am atebion i ddileu caethwasiaeth fodern."

I gael rhagor o wybodaeth am God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, ewch i www.gov.wales/code-of-practice