Anfodlonrwydd ac Ganmoliaeth

Uned Ymateb y Cyhoedd

Beth yw diben Uned Ymateb y Cyhoedd?

Rydym yn gyfrifol am hwyluso datrysiad cyflym i'ch anfodlonrwydd neu bryder trwy gysylltu â'r pwynt cyswllt priodol yn Heddlu Gwent.

Rydym yn anelu at ddatrys eich anfodlonrwydd neu'ch pryder cyn gynted ac mor effeithlon â phosibl, er mwyn ei atal rhag troi'n gŵyn.

Byddwn yn dylanwadu ar welliannau i'r gwasanaeth trwy nodi ble y gall fod angen gwella gwasanaethau.

Gweithdrefn ar gyfer Cwynion yn ymwneud â Chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg

Rydym hefyd yn croesawu canmoliaethau mewn perthynas â gwasanaethau ardderchog a ddarperir gan swyddogion neu aelodau o'r staff.

Os oes gennych ganmoliaeth, neu sefyllfa lle mae Swyddog neu aelod o staff wedi darparu gwasanaeth ardderchog neu wedi mynd y tu hwnt i alwad dyletswydd, fe hoffem gael gwybod.

Os oes gennych unrhyw bryderon, awgrymiadau neu ganmoliaethau yr hoffech eu dwyn i'n sylw, cysylltwch â ni:

Anfonwch e-bost atom

Gallwch ddisgwyl cael cydnabyddiaeth o fewn un neu ddau ddiwrnod gwaith.

Neu ysgrifennwch atom:                

Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Pencadlys Heddlu Gwent

Croesyceiliog

Cwmbrân

NP44 2XJ

 

Os hoffech gysylltu â ni dros y ffôn, ffoniwch 01633 642037 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a hynny rhwng 10:00-12:00 a 13:00-15:00