Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Partneriaeth

Partneriaeth

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu y pedwar heddlu yn cydnabod bod angen gwasanaethau plismona ymatebol a hygyrch ar Gymru. Mae'r Comisiynwyr wedi cytuno i gydweithio a chyda'u Prif Gwnstabliaid priodol wedi sefydlu Grŵp Plismona Cymru Gyfan i:

  • Ddylanwadu ar Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru mewn perthynas â phlismona a chyfiawnder troseddol
  • Cydweithio i ddatblygu a chynnal cydweithrediad yr heddlu i wella capasiti, gallu ac effeithiolrwydd cost
  • Cydweithio i sicrhau bod cymunedau Cymru yn derbyn gwasanaeth plismona sy'n diwallu eu hanghenion
  • Cynnal a hyrwyddo'r egwyddorion atebolrwydd lleol a Phlismona gyda chaniatâd

Nid yw mynd i'r afael â throsedd ac anhrefn a gwneud i gymunedau deimlo'n fwy diogel yn gyfrifoldeb ar yr heddlu yn unig ond mae hefyd yn cynnwys sefydliadau partner fel awdurdodau lleol, y Gwasanaeth Tân ac Achub, Gwasanaethau Pobl Ifanc, yr Ymddiriedolaeth Brawf a'r Gwasanaeth Iechyd. Yn yr un modd, ceir nifer o sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithio ym maes diogelwch cymunedol, naill ai'n annibynnol neu mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus.

Yn ystod y cyfnod economaidd anodd hwn, daw gweithio mewn partneriaeth yn bwysicach nag erioed. Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl a phartneriaid eraill i ddatblygu dull partneriaeth integredig tuag at atal troseddau a sicrhau diogelwch cymunedol ymhellach. Ceir hanes hir o weithio gwych mewn partneriaeth ledled Gwent, ar lefel cynllunio strategol ac yn lleol a byddaf yn parhau i weithio gyda phartneriaid i sicrhau y cynhelir hyn.