Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Llywodraethu

Llywodraethu

Er mwyn hyrwyddo gonestrwydd y broses gwneud penderfyniadau, byddaf yn cyhoeddi pob penderfyniad sydd o fudd arwyddocaol i'r cyhoedd neu pan fo'n ofynnol yn gyfreithiol gwneud hynny. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle i chi graffu ar sut rwy'n cyflawni fy nghyfrifoldebau a sicrhau fy mod yn gweithredu er budd gorau'r cyhoedd yng Ngwent.

Dolen i'r Llawlyfr Llywodraethu

Fel y Comisiynydd, mae'n ofynnol i mi gyhoeddi gwybodaeth benodol er mwyn sicrhau tryloywder gwell mewn perthynas â gweithrediad a busnes Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.  Caiff y wybodaeth hon ei chyhoeddi ar ein gwefan yn ôl yr amserlen a nodir yn y ddeddfwriaeth ac sy'n ymwneud â:

  • Staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
  • Incwm a gwariant
  • Eiddo
  • Cyfarfodydd cyhoeddus
  • Polisïau
  • Adroddiadau ar drosedd ac anhrefn a geir gan gyrff cysylltiedig
  • Y Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd.