Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Cefndir

Cefndir

Dyma Gynllun cyntaf yr Heddlu a Throseddu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.Mae'n cwmpasu'r cyfnod rhwng mis Ebrill 2013 a mis Mawrth 2017 ac yn amlinellu fy ngweledigaeth a'm blaenoriaethau ar gyfer plismona a diogelwch cymunedol ym mhob rhan o ardal Gwent.  

Fy rôl fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw sicrhau y caiff anghenion plismona cymunedau Gwent eu diwallu fel bod pobl yn ddiogel, gyda'r hyder yn y gwasanaethau a ddarperir gan yr heddlu a'u bod yn fodlon ar y gwasanaethau hynny.

Gan ddatblygu ar y sail gadarn sydd eisoes ar waith, byddaf yn gweithio gyda phartneriaid i barhau i ddatblygu dull cydgysylltiedig o atal a lleihau nifer y troseddau, mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, sicrhau bod dioddefwyr wrth wraidd y gwasanaethau a ddarperir a rhoi llais i'r cyhoedd ar faterion plismona. Byddaf yn gwneud hyn drwy:

·Lunio, cyhoeddi a diweddaru Cynllun yr Heddlu a Throseddu Gwent

·Pennu cyllideb yr Heddlu, elfen blismona'r dreth gyngor (praesept) a dyrannu grantiau lleihau trosedd ac anhrefn

·Dwyn y Prif Gwnstabl a phartneriaid eraill a gomisiynir i ddarparu gwasanaethau i gyfrif am sicrhau blaenoriaethau’r heddlu a throseddu

·Ymgysylltu â chymunedau a dioddefwyr trosedd yn rheolaidd

·Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfiawnder troseddol effeithiol a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i gyhoedd Gwent

·Ystyried blaenoriaethau’r partneriaid diogelwch cymunedol wrth ddarparu gwasanaethau plismona

Rwyf hefyd wedi ystyried y Gofyniad Plismona Strategol a gyflwynwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref, i sicrhau fy mod yn deall ei ofynion ac y gall Heddlu Gwent fodloni cyfrifoldebau plismona rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol mewn meysydd fel troseddau cyfundrefnol a gwrthderfysgaeth. 

Mae'r Prif Gwnstabl yn parhau i feddu ar gyfarwyddyd a rheolaeth swyddogion a staff yr heddlu ac wrth  gyflawni fy rôl ni fyddaf yn rhwystro annibyniaeth weithredol gwasanaeth yr heddlu. Fodd bynnag, byddaf yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am sicrhau'r blaenoriaethau a amlinellir yn y cynllun hwn sydd o dan ei chyfarwyddyd a'i rheolaeth.

Dolen i'r Protocol Plismona

Yn fy nhro, caf fy nwyn i gyfrif a'm cefnogi gan Banel yr Heddlu  a  Throseddu, corff sy'n cynnwys cynghorwyr lleol ac aelodau annibynnol, a byddant hefyd yn craffu ar fy ngwaith.  

Bydd y Prif Gwnstabl a minnau hefyd yn cael ein cefnogi gan Bwyllgor Archwilio a fydd yn rhoi cyngor a sicrwydd ar faterion sy'n ymwneud â busnes yr Heddlu a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. 

Wrth ddrafftio'r cynllun hwn, rwyf wedi ystyried barn a blaenoriaethau cymunedau; yr ymatebion a gafwyd yn yr ymgynghoriad; dioddefwyr troseddau; Heddlu Gwent; diogelwch cymunedol a phartneriaid cyfiawnder troseddol. At hynny, mae fy mlaenoriaethau wedi'u datblygu gan ddefnyddio dull sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Rwyf wedi ymgynghori â'r Prif Gwnstabl wrth ddrafftio'r canlyniadau a'r mesurau a gynllunnir.

Fel Comisiynydd cyntaf yr Heddlu a Throseddu Gwent, fy ngweledigaeth yw atal a lleihau nifer y troseddau ac achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol, cefnogi dioddefwyr a gwneud Gwent yn le mwy diogel.  Er mwyn cyflawni hyn, byddaf yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau strategol canlynol:

·Darparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau posibl

·Lleihau nifer y troseddau a'u hatal

·Cymryd camau gweithredu mwy effeithiol i leihau'r  achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol

·Diogelu pobl rhag niwed difrifol

·Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau gwerth am arian

Rwy'n cefnogi cenhadaeth y Prif Gwnstabl ar gyfer Heddlu Gwent yn llawn i fod ymhlith y deg heddlu gorau erbyn 2016 a thrwy fy mlaenoriaethau, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac eraill i sicrhau y caiff gwasanaeth plismona o ansawdd uchel ei ddarparu i gymunedau Gwent.

Caf fy nghefnogi gan staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a fydd yn fy helpu i gyflawni fy swyddogaethau fel Comisiynydd Gwent.  Byddaf yn adolygu'r adnoddau cyfredol ac yn sefydlu strwythur priodol er mwyn helpu i wireddu fy ngweledigaeth. 

Mae'r Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 2014, bod y Prif Gwnstabl a minnau'n cytuno ar ba aelodau o staff fydd yn cael eu trosglwyddo iddi fel cyflogwr a phwy fydd yn aros fel cyflogeion i mi (mae hyn yn eithrio swyddogion yr heddlu sy'n Swyddogion y Goron o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y Prif Gwnstabl) - Trosglwyddiad Ail Gam.  Bydd angen i'r Ysgrifennydd Cartref gytuno ar y Gorchymyn Trosglwyddo.  Byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl dros y misoedd nesaf i lunio'r trefniadau trosglwyddo terfynol a fydd yn cefnogi'r broses o sicrhau fy mlaenoriaethau, tra'n sicrhau bod gan y Prif Gwnstabl ddigon o adnoddau i ddarparu gwasanaeth plismona priodol yng Ngwent.

Dolen i siart Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Caiff y cynllun hwn ei gadw dan arolwg, yn arbennig yng ngoleuni unrhyw argymhellion a wneir gan Banel yr Heddlu a Throseddu ar yr adroddiad blynyddol, barn a geir gan y gymuned ac unrhyw newidiadau a wneir i'r Gofyniad Plismona Strategol a gyflwynir gan yr Ysgrifennydd Gwladol.