Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Cynllunio

Cynllunio

Fel y Comisiynydd, un o fy nghyfrifoldebau allweddol yw sicrhau mai barn a blaenoriaethau'r cyhoedd yw'r ysgogiad y tu ôl i blismona a'u bod yn cefnogi diogelwch cymunedol a'r system cyfiawnder troseddol.  Drwy hynny, byddaf yn sicrhau bod Heddlu Gwent yn canolbwyntio fwy nag erioed ar y meysydd hynny a fydd yn helpu i sicrhau'r canlyniadau sydd bwysicaf i chi.  Mae'r blaenoriaethau yn y cynllun hwn wedi'u llywio gan amrywiaeth eang o waith ymchwil mewnol ac allanol, ymgysylltu ac ymgynghori er mwyn sicrhau bod y sefydliad yn canolbwyntio ar y materion cywir.

Mae'r blaenoriaethau wedi'u dewis yn dilyn ystyriaeth helaeth o ffactorau sy'n cynnwys:

  • Ymgynghori â dioddefwyr a'r gymuned - arolygon, cyfarfodydd yn y gymdogaeth, blaenoriaethau Partneriaid a Chymunedau Ynghyd (PACT)
  • Gwybodaeth am berfformiad - cyfraddau datgelu, hyder y cyhoedd, boddhad dioddefwyr a thystion
  • Cyfraddau rhoi gwybod am droseddau ac achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Gwybodaeth a dadansoddiadau'r heddlu
  • Ymgynghoriad partner strategol, yn cynnwys datblygu Cynlluniau Integredig Sengl
  • Asesiadau strategol lleol a rhanbarthol o'r Gofyniad Plismona Strategol a'r Gwasanaethau Diogelu
  • Asesiadau strategol diogelwch cymunedol lleol
  • Fy ymrwymiadau maniffesto cyn yr etholiad
  • Arolygiadau a gynhelir gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi.