Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Atebolrwydd

Atebolrwydd

 

Fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, byddaf yn dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif am sicrhau'r blaenoriaethau a nodir yn y cynllun hwn, ac yn ystyried blaenoriaethu cyfiawnder troseddol a diogelwch cymunedol wrth hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth.

Byddaf yn cynnal cyfarfodydd misol gyda'r Prif Gwnstabl ac yn derbyn adroddiadau perfformiad ysgrifenedig ac ar lafar. Cyhoeddir gwybodaeth berthnasol a phenderfyniadau sydd o fudd arwyddocaol i'r cyhoedd fel y gall cymunedau Gwent weld perfformiad y Prif Gwnstabl a minnau wrth i ni gyflawni ein dyletswyddau.

Byddaf hefyd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda phartneriaid, yn cynnwys Llywodraeth Cymru a'r Swyddfa Gartref, i drafod cynnydd a pherfformiad a hyrwyddo gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth. Caiff manylion y cyfarfodydd hyn, ynghyd â gwybodaeth  berthnasol a phriodol am berfformiad, hefyd eu cyhoeddi'n rheolaidd.