Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Rhagolygon Cyllid

Rhagolygon Cyllid

Mae'r rownd pennu cyllideb ar gyfer 2013/14 yn mynd i'r afael â thrydedd flwyddyn yr Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant.  Yn ystod cyfnod o bedair blynedd yr Adolygiad (2011/12 i 2014/15), bydd y sefydliad yn profi gostyngiad o 15.5% yng Nghyllid Craidd y Llywodraeth Ganolog (a dderbynnir gan y Swyddfa Gartref a Llywodraeth Cymru).  Mae effaith 2013/14 yn ostyngiad o 1.6%.  Gan ragweld y tu hwnt i gyfnod yr Adolygiad cyfredol, yn ystod 2015/16 a 2016/17 disgwylir cael gostyngiad arall o 2.5% yng Nghyllid Craidd y Llywodraeth Ganolog.

Bydd Praesept y Dreth Gyngor (cyfwerth â Band D) yn cynyddu 2.66% yn 2013/14 i £198.23.  At hynny, amcangyfrif y bydd Sail y Dreth Gyngor (h.y. yr hyn sydd gyfwerth â Band D yn nifer yr eiddo y caiff Praesept y Dreth gyngor ei bennu) yn cynyddu 0.30% yn 2013/14.  Felly, bydd cyfanswm y cynnydd yn y dreth gyngor a gesglir yn 2.97% yn 2013/14.  Ar gyfer gweddill cyfnod y cynllun hwn, o 2014/15 ymlaen, disgwylir i'r praesept gynyddu 2.66% y flwyddyn a'r sail 0.88% y flwyddyn (a chaniatáu ar gyfer effaith unigol Cynllun Cymorth y Dreth Gyngor 2013/14).

Fel rhan o gyhoeddiadau'r Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant yn 2010, cadarnhaodd y Swyddfa Gartref y bydd llai o grantiau yn y dyfodol, ac i'r perwyl hwnnw, yn 2011/12 dechreuwyd uno'r grantiau penodol unigol blaenorol â Chyllid Craidd y Llywodraeth Ganolog.  Mae'r polisi hwn yn parhau i mewn i 2013/14 gyda grant Swyddogion Cymorth Cymunedol y Swyddfa Gartref yn uno â Chyllid Craidd y Llywodraeth Ganolog a Grant y Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau (profi wrth arestio) yn cael ei ddileu'n gyfan gwbl.  Bydd nifer fach o grantiau penodol yn parhau y tu allan i Gyllid Craidd y Llywodreth Ganolog.

O 2012/13 byddaf i'n derbyn ac yn gweinyddu'r grantiau canlynol a oedd yn cael eu rhoi'n flaenorol yn uniongyrchol i sefydliadau y tu allan i'r heddlu:

·Timau Troseddwyr Ifanc (Ymyrraeth Gynnar);

·Cyllid Diogelwch Cymunedol (o 2013/14 ymlaen);

·Rhaglen Ymyriadau Cyffuriau (ymyrraeth ehangach a rheoli troseddwyr yn well) (o 2013/14 ymlaen);

·Gwasanaethau Dioddefwyr (o 2014/15 ymlaen).

Caiff amseru, hir oes a llywodraethu’r grantiau uchod eu penderfynu'n ystod 2013/14.

Mae'r Swyddfa Gartref wedi cadarnhau dros dro lefel y cyllid cyfalaf ar gyfer 2013/14 ac mae hyn yn ffurfio sail y Rhaglen Cyfalaf ddrafft ar gyfer 2013/14.