Croeso i fy Nghynllun yr Heddlu a Throseddu

The PCC

Mae’r wefan hon yn cyflwyno fy Nghynllun yr Heddlu a Throseddu sy’n pennu fy amcanion strategol allweddol ar gyfer Gwent dros y pedair blynedd nesaf.

Mae'r cynllun yn nodi sut y byddaf, mewn partneriaeth â'r Prif Gwnstabl ac eraill, yn mynd i'r afael â blaenoriaethau canlynol yr Heddlu a Throseddu:
• Darparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau posibl
• Lleihau nifer y troseddau a'u hatal
• Cymryd camau gweithredu mwy effeithiol i leihau'r achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol
• Diogelu pobl rhag niwed difrifol
• Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau gwerth am arian

O fewn y blaenoriaethau hyn dwi wedi nodi nifer o fesurau mwy penodol i sicrhau y gallaf ddwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif i chi, mewn perthynas ag elfen blismona'r blaenoriaethau. Er enghraifft:

Hyder y Cyhoedd
- Cynyddu'r gyfran o bobl sy'n fodlon ar sut mae'r heddlu yn eu hardal yn delio â'r pethau sy'n bwysig iddynt hwy
- Gwella boddhad dioddefwyr trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Canolbwyntio ar Ddioddefwyr
- Lleihau lefelau trosedd a nifer y dioddefwyr trosedd
- Cynyddu nifer y troseddwyr sy'n cael eu dwyn o flaen eu gwell

Mynd i'r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn effeithiol
- Lleihau'r achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
- Cynyddu'r gyfran o bobl sy'n teimlo y gwnaeth eu galwad i ni wahaniaeth i'r broblem ymddygiad gwrthgymdeithasol roeddent yn ei brofi

Troseddau Treisgar Difrifol a Throseddau Rhywiol
- Cynyddu nifer y troseddwyr sy'n cael eu dwyn o flaen eu gwell ar gyfer cam-drin domestig, trais difrifol a throseddau rhywiol
- Lleihau nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol

Wrth ddatblygu'r cynllun hwn ceisiais sicrhau y gall y partneriaid a'r rhanddeiliaid allweddol nodi lle gallant gefnogi fy mlaenoriaethau a helpu i'w sicrhau mewn ffordd gydgysylltiedig a fydd o fudd i'r rheini sy'n byw ac yn gweithio yn ardal Heddlu Gwent.

Mae'r cynllun hwn yn ddogfen fyw y byddaf yn ei hadolygu fel sy'n briodol yn ystod fy nghyfnod yn y rôl hon. Caiff unrhyw sylwadau neu gyfraniadau sydd gennych eu hystyried fel rhan o'r broses gynllunio gyfredol. Gallwch weld sut i gysylltu â ni yma.

Diwygiadau i Gynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2016/17

Diwygiadau i Gynllun yr Heddlu a Throseddu ar gyfer 2015/16  

Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2013-2017 Fersiwn 3 gan gynnwys diweddariadau am weithgarwch 2015/16     

Cynllun Cyflawni'r Heddlu 2015/16

Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2013-2017 Fersiwn 2 gan gynnwys diweddariadau am weithgarwch 2014/15