Haen 2 – Cronfa Bartneriaeth a Chronfa Gomisiynu

Haen 2 – Cronfa Bartneriaeth a Chronfa Gomisiynu

Cronfa Bartneriaeth

Mae’r Comisiynydd hefyd wedi sefydlu cronfa flynyddol o £150,000 o leiaf, a gynlluniwyd ar hyn o bryd i gynorthwyo elusennau, sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n rhan o weithgareddau sy’n cael effaith gadarnhaol ar y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu yng Ngwent, tra’n helpu i gyflawni blaenoriaethau’r Comisiynydd ar yr un pryd.

Mae’r Gronfa’n cynnwys arian a adenillwyd drwy’r Ddeddf Enillion Troseddau a Deddf Enillion yr Heddlu; a lle y bo angen, ychwanegir ati o gyllideb gyffredinol y Comisiynydd. Gweinyddir proses gynnig ffurfiol gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a chreffir ar gynigion gan banel o gynrychiolwyr y Comisiynydd, yr Heddlu, Fforwm Ieuenctid Gwent, grwpiau cymunedol a phartneriaid eraill.

Arian a ddarparwyd:

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

Yn ystod 2013/14, ni chafodd arian a adenillwyd drwy Ddeddf Eiddo’r Heddlu ei gynnwys yn y Gronfa Bartneriaeth. Yn lle hynny, defnyddiwyd yr arian fel cronfeydd ariannu ar wahân.  Cyfunwyd yr arian ar gyfer Cronfa Bartneriaeth 2014/15.

Arian a ddarparwyd drwy Ddeddf Eiddo’r Heddlu yn 2013/14

Cronfa Gomisiynu

Mae ail elfen gweithgarwch Haen 2 yn ymwneud â ‘Chronfa’r Comisiynydd’, a sefydlwyd i ysgogi mentrau cymunedol a gweithgarwch comisiynu i gyflawni blaenoriaethau’r Comisiynydd.