Troseddau Casineb

Troseddau Casineb

Mae troseddau casineb yn dwyn effaith fawr ar ein cymdeithas ac yn effeithio nid yn unig ar y dioddefwr, ond hefyd ar deulu a ffrindiau’r dioddefwr, ac unrhyw a fu’n dyst i’r digwyddiad.

Gall troseddau a digwyddiadau casineb gael eu hachosi gan ragfarn, ymosodedd, gelyniaeth neu gasineb. Os yw pobl yn credu eu bod wedi dioddef trosedd casineb oherwydd eu hoedran, anabledd, hunaniaeth rywiol, hil, ethnigrwydd neu genedligrwydd, crefydd neu gred, neu gyfeiriadedd rhywiol, gallant hysbysu’r heddlu.

Gallwch hefyd hysbysu’r heddlu os ydych yn credu eich bod chi neu rywun arall yn, neu wedi, dioddef trosedd casineb am unrhyw un o’r rhesymau hyn.

Mae troseddau casineb yn cynnwys:

 • Troseddau casineb neu aflonyddu ar sail anabledd
 • Troseddau casineb neu aflonyddu ar sail hil
 • Troseddau casineb neu aflonyddu homoffobaidd
 • Troseddau casineb neu aflonyddu trawsffobaidd
 • Troseddau casineb neu aflonyddu ar sail ffydd

Yn anffodus, mae nifer o droseddau casineb yng Nghymru a Lloegr yn digwydd heb i unrhyw un roi gwybod amdanynt a gallai rhywbeth sy’n dechrau fel cam-drin ar raddfa fechan neu gam-drin geiriol neu graffiti, os caiff ei anwybyddu, fynd yn llawer gwaeth i bobl.

Gellir rhoi gwybod am droseddau casineb:

 • dros y ffôn – ffoniwch 999 i roi gwybod am ddigwyddiadau brys, neu 101 am ddigwyddiadau nad ydynt yn rhai brys;
 • trwy neges destun frys;
 • trwy fynd i orsaf heddlu;
 • trwy fynd at swyddog ar batrôl;
 • trwy gynrychiolydd trydydd parti (er enghraifft cyfaill, neu weithiwr cymorth);
 • trwy Cymru Ddiogelach – gallwch roi gwybod am drosedd casineb fan hyn.

Third Party Reporting Centres

Gwent Police, in partnership with local People First groups, has established over 20 'Talk About It' third party reporting centres for people with learning disabilities to report hate crime.  A learning disability hate incident or crime is anything that happens which you is motivated by someone's hostility towards a person's learning disability.

All of the centre staff have received training around hate crime, and have accessible forms that can be completed with the support of a member of staff. It is then the person's choice whether they would like the report to go to the police (although if there is a high risk of harm, it may mean the police have to be informed).

Reports can be made by the person themselves or by a friend, family member, or anyone else that has witnessed the incident. Please note that making a third party report does not replace contacting the police in the normal manner wherever possible (101 or 999) and should not be used in an emergency situation.