Beth allwch chi ei wneud os ydych yn anfodlon ar y ffordd y cawsoch eich trin?

Gwneud cwyn am stopio a chwilio

Dylai’r swyddog eich trin yn deg a’ch parchu. Os ydych yn anfodlon ar y ffordd y cawsoch eich trin, gallwch gwyno. Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn wahanol oherwydd eich cefndir ethnig, oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth ryweddol, crefydd neu anabledd, gallwch gwyno. Bydd o gymorth os byddwch yn cadw’r dderbynneb a roddodd yr heddlu i chi. Gallwch gael cyngor ynghylch sut i gyfleu cwyn o’r ffynonellau canlynol:

  • gorsaf heddlu;
  • eich Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu lleol;
  • swyddfa Cyngor Ar Bopeth;
  • Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu;
  • y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol; neu
  • gyfreithiwr.

Rydym yn croesawu adborth ar eich profiad – cysylltwch â ni a byddwn yn falch o wrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud.