Hawliau Dynol

Hawliau Dynol

Mae’n ofynnol i Swyddfa Comisiynydd ye Heddlu a Throseddu fonitro’r modd y mae eu heddlu’n cydymffurfio â’r dyletswyddau a osodir arnynt gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl awdurdodau cyhoeddus weithio mewn ffordd sy’n gydnaws â’r hawliau a rhyddid unigol a nodir yng Nghonfensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol. Mae hefyd yn rhoi atebion i bobl os yw awdurdod cyhoeddus yn gweithredu’n groes i’w hawliau dynol.

Y prif nod i Swyddfa Comisiynydd ye Heddlu a Throseddu, yn ogystal â Heddlu Gwent, yw sicrhau bod yr holl Aelodau, staff, swyddogion a gwirfoddolwyr yn deall yr effaith wirioneddol y mae hyn yn ei chael ar eu swyddogaethau a dyletswyddau canolog. Mae ein polisïau’n pennu fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ac ymddygiad sy’n mynnu ac yn ceisio sicrhau y cydymffurfir â hawliau dynol ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Mae’r gofyniad i fonitro hawliau dynol wedi’i gynnwys yn ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl.

Darllenwch fwy am hawliau dynol