Dyletswydd Cydraddoldeb

Amcanion Cydraddoldeb a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Ym mis Hydref 2010, cyflwynodd y Ddeddf Cydraddoldeb Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni, wrth gyflawni ein swyddogaethau mewnol ac allanol, ystyried yr angen i:

  • Ddileu gwahaniaethu, aflonyddwch, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad anghyfreithlon arall y mae'r Ddeddf yn eu gwahardd
  • Datblygu cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn gwneud hynny
  • Meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a'r rheini nad ydynt yn gwneud hynny

Mae'r Ddyletswydd Gydraddoldeb yn gymwys i staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, ac aelodau o'n cymunedau sy'n rhannu nodweddion gwarchodedig.

Ym mis Mawrth 2012, cyhoeddwyd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion Strategol 2012-2016 cyntaf, yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswydd Benodol) 2011.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn seiliedig ar ganllawiau'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a ddarperir i gyrff datganoledig y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae'n dod â gwybodaeth ynghyd am y sefydliad, ei ymrwymiad i gydraddoldeb a gwybodaeth gysylltiedig arall sy'n ategu'r amcanion cydraddoldeb.

Er mwyn ein helpu i ddatblygu ein hamcanion a'n cynllun newydd, gwnaethom ofyn i bobl gwblhau arolwg electronig byr, yn ogystal â chynnal nifer o grwpiau ffocws cymunedol mewn partneriaeth â Heddlu Gwent. Ar ôl cwblhau'r ymgynghoriad, gwnaethom ddefnyddio'r sylwadau a roddwyd gan gyfranogwyr i lunio ein hamcanion cydraddoldeb, sydd wedi'u cyhoeddi gyda'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020.

Cyd-gynllun Cydraddoldeb Strategol
Adroddiad Blynyddol 2016/17 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r Amcanion Strategol  
Diweddariad Cynnydd Blynyddol: Blwyddyn tri 2014-15       
Diweddariad Cynnydd Blynyddol: Blwyddyn dai 2013-14    
Diweddariad Cynnydd Blynyddol: Blwyddyn un 2012-13  

Gwybodaeth am Gydraddoldeb

Staff Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Ystadegau Poblogaeth Gwent

Gwybodaeth am weithgareddau plismona

Dadansoddiad o Gydraddoldeb