Defnyddiwr y Symbol Anabledd

Defnyddiwr y Symbol Anabledd

Fel tystiolaeth o'n hymrwymiad i gyflogi, cadw, hyfforddi a datblygu staff anabl, mae Canolfan Byd Gwaith wedi caniatáu i ni ddefnyddio'r Symbol Anabledd.

Y gobaith yw y bydd defnyddio'r symbol yma'n helpu i'w gwneud yn glir i bobl ag anableddau ein bod yn croesawu ceisiadau oddi wrthynt a'n bod yn meddwl yn gadarnhaol am eu galluoedd. Mae hefyd yn dangos i gyflogeion presennol ein bod yn gwerthfawrogi eu cyfraniad ac y byddwn yn eu trin yn deg os byddant yn dod yn anabl.

Wrth ddefnyddio'r symbol yma, rydym wedi cytuno â Chanolfan Byd Gwaith y byddwn yn cymryd camau gweithredu mewn perthynas â phum ymrwymiad penodol er mwyn ceisio creu gweithlu mwy amrywiol.

Ymrwymiad Un:

Cyfweld â'r holl ymgeiswyr anabl sy'n cwrdd â'r meini prawf isaf ar gyfer swydd wag a'u hystyried ar sail eu galluoedd.

Ymrwymiad Dau:

Sicrhau bod mecanwaith yn bodoli i drafod, ar unrhyw adeg ond o leiaf unwaith y flwyddyn, gyda staff anabl beth ellir ei wneud i sicrhau eu bod yn gallu datblygu a defnyddio'u galluoedd.

Ymrwymiad Tri:

Gwneud pob ymdrech pan fo staff yn dod yn anabl i sicrhau eu bod yn aros mewn cyflogaeth.

Ymrwymiad Pedwar:

Cymryd camau gweithredu i sicrhau bod yr holl Aelodau, gwirfoddolwyr a chyflogeion yn datblygu'r lefel briodol o ymwybyddiaeth o anabledd y mae'i hangen i wneud i'r ymrwymiadau hyn weithio.

Ymrwymiad Pump:

Bob blwyddyn, adolygu'r pum ymrwymiad a'r hyn a gyflawnwyd, cynllunio ffyrdd o wella arnynt a rhoi gwybod i staff am gynnydd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol fel rhan o'r Adolygiad Blynyddol o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol.