Dadansoddiad o Gydraddoldeb

Dadansoddiad o Gydraddoldeb

Dadansoddiad o gydraddoldeb yw'r dull a ddefnyddir gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddangos ei bod yn ystyried cydraddoldeb wrth ddatblygu a gweithredu newidiadau i strategaeth, polisi ac arfer. Mae'n disodli'r broses flaenorol o asesu effaith cydraddoldeb.

Mae hefyd yn sicrhau ystyriaeth o nodau'r ddyletswydd gyffredinol wrth wneud penderfyniadau ac wrth bennu polisïau.

Mae diben y dadansoddiad o gydraddoldeb yn ddeublyg:

  1. Nodi canlyniadau na fwriedir a'u lliniaru cyhyd a bo'n bosibl, ac
  2. Ystyried sut y gallai newid polisi gefnogi'r broses o ddatblygu cydraddoldeb a meithrin cydberthnasau da.

Mae angen i newidiadau a gynigir drwy bolisïau neu benderfyniadau a wneir gan y Comisiynydd gael eu dadansoddi o safbwynt cydraddoldeb ac ystyried y canlyniadau cyn gwneud y penderfyniadau hynny. Pan nodir effeithiau negyddol, bydd angen ystyried lliniaru'r effeithiau hynny.

Caiff canfyddiadau'r dadansoddiad eu dogfennu a'u dwyn i sylw y Comisiynydd fel y gall eu hystyried cyn gwneud penderfyniadau.

Cofnod Penderfyniadau  

Asesu Effaith  

Asesiad Effaith Cyllid - Ionawr 2014  

Hub a Ddioddefwyr Gofal Tystion - Medi 2014   

Diweddariad Diogelwch Cymunedol - Tachwedd 2014   

Gwasanaethau a Chymorth Dioddefwyr - Tachwedd 2014